Wsparcie dla rolników z obszarów ASF

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 13.07.2017r.

Rolnicy z terenów objętych afrykańskim pomorem świń, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu trzody chlewnej, otrzymają pomoc w wysokości 60 tys. zł oraz będą mogli starać się o 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 28 lipca. Rolnik będzie mógł dostać pieniądze z puli przeznaczonej na „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” lub też na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.


O wsparcie w wysokości 60 tys. zł mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu i hodowli świń.

Żeby ubiegać się o taką pomoc, trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie można prowadzić innej działalności gospodarczej. Ponadto, o takie wsparcie może starać się rolnik, jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.Wysokość wsparcia wynosi 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i płatna jest w dwóch transzach – najpierw 80% pomocy, a pozostałe 20% po realizacji założonej w biznesplanie inwestycji.

Podobne warunki muszą spełnić rolnicy w przypadku starania się o 100 tys. zł premii w ramach „Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, czyli co najmniej 2 lata muszą być ubezpieczeni w KRUS, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być większa niż 15 000 euro, a w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej, do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń. O 100 tys. premii może starać się osoba, która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność obszarową.

Na podstawie liczby uzyskanych punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla województwa mazowieckiego i druga łącznie dla pozostałych województw, w których znajdują się obszary objęte afrykańskim pomorem świń. Premia w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 80% po spełnieniu przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji warunków przyznania pomocy i druga w wysokości 20% premii po realizacji biznesplanu. ds

Partner serwisu