r e k l a m a

Partner serwisu

Bardzo dokucza mi samotność. Chciałabym to zmienić

Kącik samotnych serc
Data publikacji 02.02.2017r.

Bardzo dokucza mi samotność. Chciałabym to zmienić.

Mieszkam na wsi w woj. wielkopolskim. Posiadam gospodarstwo. Poznam pana wolnego i równie samotnego jak ja. Pan bez nałogów i zobowiązań, wiek 43–50 lat, który może zmienić miejsce zamieszkania, katolika, chętnie zmotoryzowanego. Jestem kobietą wolną, mam 45 lat. Pracowita, zaradna, katoliczka. Nie mam żadnych nałogów, szczupła, 170 cm wzrostu. Cel – stały związek. Czekam na poważne oferty z numerem telefonu.

r e k l a m aMałgosia, Nr 29/17

Ru­bry­ka Kącik Sa­mot­nych Serc ma po­móc wie­lu sa­mot­nym miesz­kań­com wsi i ma­łych mia­ste­czek w zna­le­zie­niu part­ne­ra – part­ner­ki. Jeże­li chce­cie za­mie­ścić swo­ją krót­ką ofer­tę z małą ad­no­ta­cją o so­bie i pod­pi­sa­ną wy­bra­nym pseu­do­ni­mem (da­ne oso­bo­we i ad­res po­zo­sta­ją do wia­do­mości re­dak­cji), piszcie na adres: „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, ul. Floriana Marciniaka 4, 04-682 Warszawa.

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prze­śle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2 zł. Re­dak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a