r e k l a m a

Partner serwisu

Brakuje mi osoby, z która mógłbym budować przyszłość i zdobywać świat

Kącik samotnych serc
Data publikacji 16.08.2017r.

Poznam sympatyczną dziewczynę z wyższym wykształceniem, z zasadami, w wieku do 28 lat, która poważnie myśli o przyszłości. Moim marzeniem jest dziewczyna z pasjami, może pracować zawodowo poza rolnictwem.

Najlepiej, żeby dziewczyna pochodziła z okolic Środy Wielkopolskiej, Wrześni, ale też nie ma przeszkód – z dalszych okolic. Jestem 28-letnim kawalerem z wyższym wykształceniem, dobrze zorganizowanym. Pracuję w dużym, dobrze zmechanizowanym gospodarstwie. Brakuje mi osoby, z która mógłbym budować przyszłość i „zdobywać świat”. Mile widziane zdjęcie i numer telefonu.

Koziorożec z Wielkopolski,
Nr 239/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

r e k l a m aNie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a