r e k l a m a

Partner serwisu

Chciałbym poznać rolniczkę z pasjami podobnymi do moich

Kącik samotnych serc
Data publikacji 19.09.2017r.

Jestem 24-letnim kawalerem bez nałogów i zobowiązań. Mieszkam w woj. wielkopolskim. Pochodzę z gospodarstwa, chciałbym poznać rolniczkę, która ma takie same – albo chociaż podobne – pasje i zainteresowania, jak moje.

Jeśli napisze do mnie dziewczyna, która nie ma nic wspólnego z rolnictwem, też mi będzie miło. Każdy człowiek dąży do swoich marzeń i znalezienia tej drugiej połówki, której będzie można zaufać. Jeśli dziewczyny macie podobnie jak ja, piszcie, może akurat jesteśmy sobie przeznaczeni?
Pozdrawiam.

r e k l a m aWierny G., Nr 257/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a