r e k l a m a

Partner serwisu

Jestem 25-letnią panną o niebieskich oczach, uczciwą i pracowitą

Kącik samotnych serc
Data publikacji 16.08.2017r.

Jestem 25-letnią panną o niebieskich oczach, uczciwą, pracowitą, bez nałogów, katoliczką z wyższym wykształceniem. Mieszkam na wsi w woj. wielkopolskim. Chciałabym poznać wesołego, pracowitego, uśmiechniętego, szczerego, dobrze ułożonego mężczyznę w wieku 24–28 lat.

Proszę, aby panowie po przejściach nie pisali do mnie. Z miłą chęcią odpowiem na wszystkie listy. Mile widziane zdjęcia, numer telefonu lub e-mail.

r e k l a m aRaczek,
Nr 240/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a