r e k l a m a

Partner serwisu

Jestem inteligentnym i zaradnym facetem, poważnie myślącym o życiu

Kącik samotnych serc
Data publikacji 07.09.2017r.

Poznam sympatyczną dziewczynę do 30 lat z zasadami, kochającą, szczerą, uczciwą, bezdzietną, szukającą faceta poważnie myślącego o życiu, bez nałogów, zaradnego, pracowitego i inteligentnego.

Mam 29 lat, mieszkam w woj. śląskim. Wraz z rodzicami prowadzę gospodarstwo rolne. Mam wyższe wykształcenie i dodatkowo pracuję zawodowo. Odpiszę na każdy list, odległość nie ma znaczenia :) Mile widziane zdjęcie i koniecznie adres e-mail.

Lew1988, Nr 256/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

r e k l a m aNie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a