r e k l a m a

Partner serwisu

Jestem kawalerem mieszkającym w malutkiej, urokliwej wsi

Kącik samotnych serc
Data publikacji 13.03.2017r.

Mam 32 lata, jestem kawalerem mieszkającym w malutkiej, urokliwej wsi w środkowej Wielkopolsce.

Prowadzę gospodarstwo rolne, jestem uczciwym i pracowitym mężczyzną o spokojnym usposobieniu, lubię przyrodę, kocham zwierzęta. Poznam kobietę, która lubi naturę i nie przeszkadza jej stworzenie szczęśliwej rodziny na wsi.

r e k l a m aSamotny Rak, Nr 71/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prze­śle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Re­dak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a