r e k l a m a

Partner serwisu

Jestem samotnym emerytem, który w życiu dużo przeszedł

Kącik samotnych serc
Data publikacji 19.09.2017r.

Jestem samotnym emerytem, który w życiu dużo przeszedł. Nie mam nałogów. Cenię uczciwość i prawdomówność. Chciałbym poznać panią w wieku 60–70 lat, która poważnie myśli o wspólnym życiu. Stan cywilny – obojętny. Moją pasją jest przyroda, bo tylko w niej można poznać Boga i sens życia.

Kocham książki i chciałbym pokochać kogoś, kto poda mi swoją dłoń. Chciałbym, aby pani, którą poznam, zamieszkała u mnie, abyśmy mogli dzielić troski i radości życia. Życie jest takie piękne, gdy w sercu jest miłość, a w duszy Bóg. Jestem prawdomówny, cenię uczciwość. Proszę o poważne oferty. Jeśli kochasz Boga i masz miłość w sercu do drugiej osoby – napisz. Czas szybko płynie, odezwij się, czekam.

r e k l a m aSamotny Bogdan z Mazur,
Nr 260/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wybra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześlemy list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redakcja gwa­rantuje peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a