Sympatyczna panna szuka swojej drugiej połówki!

Sympatyczna panna szuka swojej drugiej połówki!

Samotna, sympatyczna panna z woj. kujawsko-pomorskiego, o wesołym usposobieniu. Mam 39 lat. Szukam swojej drugiej połówki – kawalera do 45 lat, kochającego życie na wsi, który nie ma nałogów ani zobowiązań.

r e k l a m a

Mile widziane prawo jazdy samochodowe oraz na ciągnik. Czekam na szczere listy od kawalerów zdecydowanych na stały, uczciwy związek.

Panna, Nr 249/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.
Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii