Szukam dziewczyny na dobre i złe, która razem ze mną zamieszka

Szukam dziewczyny na dobre i złe, która razem ze mną zamieszka

Mam 29 lat. Mieszkam na obrzeżach miasta na środkowym Mazowszu. Jestem sympatycznym chłopakiem pozytywnie nastawionym do świata. Lubię aktywnie spędzać czas.

r e k l a m a

Jestem wysokim, szczupłym brunetem bez nałogów. Po studiach podjąłem pracę zawodową. Szukam dziewczyny na dobre i złe, która razem ze mną zamieszka.
Poszukiwacz, Nr 246/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.
Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii