r e k l a m a

Partner serwisu

Szukam miłości i stabilizacji życiowej. Może to właśnie na ciebie czekam?

Kącik samotnych serc
Data publikacji 30.03.2017r.

Rozwódka z powiatu toruńskiego, posiadająca tytuł magistra, wychowująca samotnie dziecko, pozna mężczyznę do 40 lat poważnie myślącego o życiu, zadbanego, zmotoryzowanego, cieszącego się życiem.

Jestem kobietą nieśmiałą, szczerą, lubiącą taniec i muzykę, dobra książkę. Szukam miłości i stabilizacji życiowej. Może to właśnie na ciebie czekam? Tylko poważne oferty – mile widziany nr tel. wraz ze zdjęciem.

r e k l a m aNiebieskooka, Nr 96/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer.

My prze­śle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach przesy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o warto­ści 2,60 zł. Re­dak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.


Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a