r e k l a m a

Partner serwisu

Szukam prawdziwej miłości!

Kącik samotnych serc
Data publikacji 26.09.2017r.

Jestem rozwiedziona, po czterdziestce, mieszkam na wsi. Szukam prawdziwej miłości, samotnego pana, katolika, w wieku 42 do 49 lat, który się ze mną ożeni.

Spokojnego, miłego, bez konfliktów prawnych, z woj. podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego (okolice Olsztyna, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Pasłęka, Morąga, Mrągowa), ale każdy może pisać listy. Mogę zmienić miejsce zamieszkania. Nie interesują mnie mężczyźni szukający przygód, z nałogami. Panowie pracujący zawodowo też mogą pisać listy. Czekam na oferty z dołączonym zdjęciem i nr. tel. kom.

r e k l a m aMalika, Nr 266/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a