Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Co zrobić, jeśli ARiMR zwleka z wydaniem decyzji odnośnie dopłat bezpośrednich?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 06.11.2018r.

Mam problem z ARiMR. Chodzi o płatności bezpośrednie. W jakim terminie organ administracji powinien wydać decyzję? Kiedy mogę złożyć ponaglenie i gdzie?

Ile czasu ma ARiMR na rozpatrzenie wniosku?

r e k l a m a

Artykuł 35. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdza, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane te sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania.

Bez zbędnej zwłoki powinny być też rozpatrzone sprawy w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

ARiMR musi powiadomić o zwłoce

Z kolei art. 36 § 1 k.p.a. wskazuje, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony. Musi podać w nim przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Kiedy można wysłać do ARiMR ponaglenie?

Natomiast kwestia ponaglenia została uregulowana w art. 37 k.p.a. Według tego artykułu stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 (bez zbędnej zwłoki) lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. Wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Jeżeli nie ma organu wyższego stopnia – do organu prowadzącego postępowanie. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Ponaglenie jest rozpatrywane w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli pracownik organu administracji publicznej z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Tak wskazuje art. 38 k.p.a.

dr hab. Aneta Suchoń
(Fot. Pixabay)

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a