r e k l a m a

Partner serwisu

Czy ARiMR może odebrać dopłaty przez szkody łowieckie?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 09.08.2017r.

„Obsiałem kilka hektarów strączkowymi. Plantację zgłosiłem do dopłat do strączkowych na ziarno. Niestety, znaczną część upraw zniszczyły dziki. Straty są tak duże, że chyba nie warto młócić. Koło łowieckie nie chce szacować szkód, jeśli nie dokonam omłotu. Pojawia się też problem z dopłatami.” Z takim dylematem zgłosił się do naszej redakcji jeden z Czytelników.

Z przepisów regulujących przyznawanie dopłat bezpośrednich (art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wynika, iż płatność związana do powierzchni  upraw roślin strączkowych  na  ziarno  jest  przyznawana, jeżeli dokonano zbioru ziarna.

Katalog otwarty

r e k l a m aNiemniej jednak, jak wyjaśnia ARiMR, są pewne odstępstwa. Pozwalają na to przepisy unijne. Uwzględniają one sytuacje, w których rolnik wnioskujący o dopłaty bezpośrednie nie jest w stanie spełnić kryteriów zakwalifikowania do dopłat lub innych obowiązków w wyniku siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Co ważne, przepis ten odnosi się nie tylko do obszaru (powierzchni) ale także do zwierząt.

Najważniejsze jednak, by obszar lub zwierzęta kwalifikowały się do dopłat w chwili wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności.

Przypadki uznania sytuacji za siłę wyższą i nadzwyczajne okoliczności zawarte są w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (...). Są nimi w szczególności:
 • śmierć beneficjenta;
 • długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
 • poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym;
 • zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;
 • choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;
 • wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.

ARiMR zaznacza jednak, że ten katalog zdarzeń jest otwartym. W praktyce oznacza to, że kierownik biura powiatowego ARiMR w wyniku indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów występujących w sprawie, za przypadek działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności może uznać także inne zdarzenia. Kierownik „powiatówki” podejmuje bowiem decyzje indywidualnie dla każdego przypadku. Robi to w oparciu o odpowiednie dowody oraz stosując pojęcie siły wyższej w świetle unijnego prawa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Indywidualne podejście

Jak wyjaśnia ARiMR, ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego, w jakich konkretnych okolicznościach doszło do zdarzenia. Tak więc, czy w tych okolicznościach dane zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje i którego następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.


Straty w uprawach spowodowane przez dzikie zwierzęta mogą, ale nie muszą, być uznane za siłę wyższąAby ustalić, że dane zdarzenie jest siłą wyższą, muszą być spełnione łącznie wszystkie powyższe przesłanki.

Jako okoliczności nadzwyczajne dodatkowo można uznać m.in.:
 1. zniszczenie upraw przez dzikie zwierzęta,
 2. zniszczenie upraw w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. susza, gradobicie, powódź, mróz, piorun, osuwiska ziemi, zalanie na skutek opadów atmosferycznych,
 3. zniszczenie upraw lub płodów rolnych spowodowane pożarem,
 4. zagryzienie zwierząt zadeklarowanych do płatności przez dzikie zwierzęta – w przypadku, gdy rolnik może dowieść, że zwierzęta były chronione przed dzikimi zwierzętami, tzn. były np. wypasane na obszarze ogrodzonym, chronionym przed dostępem dzikich zwierząt (za siłę wyższą nie można uznać zagryzienia zwierzęcia przez dzikie zwierzę w sytuacji, gdy jest ono wypasane na obszarze, na którym spotykane są dzikie zwierzęta. W takich okolicznościach śmierć zwierzęcia w wyniku ataku dzikiego zwierzęcia jest prawdopodobna, a więc przewidywalna i nie jest sytuacją nadzwyczajną).
 5. wystąpienie organizmów kwarantannowych,
 6. tymczasowe aresztowanie beneficjenta.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a