r e k l a m a

Partner serwisu

Czy można sprzedać grunty zapisane w testamencie?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 18.06.2017r.

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i chciałbym niektóre nieruchomości zapisać wnuczce w testamencie. Czy muszę zapisać całe gospodarstwo? Czy testament musi być w formie aktu notarialnego? Czy można go potem zmienić? Czy będę mógł sprzedać ziemię, gdy zapiszę ją w testamencie? Czy wnuczka może być spadkobiercą skoro nie jest rolnikiem indywidualnym?

Mimo, że wnuczka nie jest rolnikiem indywidualnym może jej Pan przekazać nieruchomość rolną za życia np. w formie darowizny czy dożywocia. Może Pan także powołać ją w testamencie jako spadkobiercę czy zrobić zapis windykacyjny. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wskazuje w art. 2a, że zbywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Zasada ta nie dotyczy jednak nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy, w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego. Pod pojęciem osoby bliskiej rozumie się zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka oraz osoby przysposabiające i przysposobione. Może Pan sporządzić testament własnoręczny albo w formie aktu notarialnego. Kodeks cywilny dopuszcza taką możliwość, jeśli napisze Pan testament w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Może Pan powołać w testamencie do spadku jedną czy kilka osób. Natomiast jeżeli chciałby Pan przekazać wnuczce określoną nieruchomość rolną, a jako spadkobierców pozostałych składników powołać inne osoby, to może skorzystać Pan z zapisu windykacyjnego. Art. 981 k.c. stanowi, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

r e k l a m a  1. rzecz oznaczona co do tożsamości, np. nieruchomość rolna;
  2. zbywalne prawo majątkowe;
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania, służebności.
Należy jednak podkreślić, że zapis windykacyjny musi być zawsze sporządzony w formie aktu notarialnego. Oczywiście może Pan zawsze sprzedać nieruchomość rolną, nawet jeżeli sporządził testament czy zapis windykacyjny. Według art. 981 k.c., zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Może Pan także w każdym momencie zmienić testament. Takie prawo daje Panu art. 943 k.c. Według niego, spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały testament i jego poszczególne postanowienia. Odwołać testament można poprzez sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie lub pozbawienie cech, od których zależy jego ważność, bądź dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień (art. 946 K.c).

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a