Czy syn może kontynuować umowę dzierżawy z KOWR?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 22.12.2017r.

Zamierzam przekazać synowi gospodarstwo rolne i przejść na emeryturę rolniczą. W skład gospodarstwa, prócz gruntów będących moją własnością, wchodzą także grunty dzierżawione od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy możliwa jest kontynuacja tejże umowy przez syna?

Tak, według art. 39c ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na wniosek dzierżawcy, za zgodą Krajowego Ośrodka, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy.


Jest to możliwe, w przypadku gdy dzierżawca uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie może kontynuować umowy. Ze zgłoszonego do KOWR wniosku musi jednak wynikać, że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przez osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

dr hab. Aneta Suchoń

Partner serwisu