Do zwolnienia podatkowego liczą się lata kalendarzowe

Do zwolnienia podatkowego liczą się lata kalendarzowe

W 2012 r. nabyliśmy własność gospodarstwa przez zasiedzenie. Zostaliśmy zwolnieni z podatku – z zastrzeżeniem, że przez 5 lat musimy prowadzić gospodarstwo. W tym roku mąż kończy 60 lat, ja mam 58. Moglibyśmy przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy przed końcem 2017 r. będziemy mogli wyzbyć się gospodarstwa? Większość chcemy przekazać synowi w darowiźnie, a część gruntów rolnych zamierzamy sprzedać sąsiadowi. Czy syn będzie musiał zapłacić podatek od darowizny? Czy od pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ziemi sąsiadowi będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy?

r e k l a m a

Nie stracicie Państwo prawa do zwolnienia podatkowego przewidzianego w Ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wyzbycie się gospodarstwa nastąpi po upływie 5 lat od jego nabycia. W myśl przepisów ww. ustawy opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 7% podstawy opodatkowania podlega m.in. nabycie własności w drodze zasiedzenia, jednak nie w każdym przypadku. Zwolnieniu z podatku podlega  m.in. nabycie własności gospodarstwa rolnego, jeżeli spełnione zostaną przewidziane w ustawie warunki.

W myśl poprzednio obowiązującej treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, do końca 2015 r. zwolnione było od podatku nabycie własności lub jej części, pod warunkiem że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili nabycia nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne lub jego część albo weszła w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Gospodarstwo powinno być prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od nabycia. Zwolnienie nie obejmowało jednak:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
  • urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców.

Z tego właśnie zwolnienia Państwo korzystacie. Obecnie treść przepisu jest już inna. Przewiduje on mianowicie, że zwolnieniu podlega nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. W wyniku nabycia musi zostać utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia musi być nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Zwolnienie stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Utrzymany został warunek prowadzenia przez nabywcę gospodarstwa przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Datą nabycia jest data, która jako dzień zasiedzenia została wymieniona w postanowieniu sądu, nie zaś data wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Należy wyjaśnić, że chodzi tu o 5 lat kalendarzowych. Termin upłynie zatem w tym roku. Nie trzeba czekać z wyzbyciem się gospodarstwa do 2018 r., co w Państwa przypadku oznaczałoby utratę możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury.

Inaczej lata są natomiast liczone w przypadku zwolnienia od podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od jej nabycia. Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednak płacenie tego podatku Państwu nie grozi – nawet w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia. Zgodnie bowiem z art. 21 pkt 28 ww. ustawy, zwolnione z podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku ze sprzedażą utraciły charakter rolny.

Podobnie syn Państwa nie będzie zobowiązany do płacenia podatku od darowizny. Podstawą zwolnienia w tym przypadku jest art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii