Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Gdzie i jak składować obornik, gnojowicę i kiszonkę?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 08.10.2018r.

Zbliża się okres, kiedy nie będzie można wywozić na pola stałych i płynnych nawozów naturalnych. Przypominamy, iż oprócz zasad składowania wynikających z „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” są też zasady regulujące odległości sytuowania pryzm, płyt i zbiorników. Warto o nich pamiętać, by nie mieć problemów z kontrolami oraz z sąsiadami.

Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

r e k l a m a

Program azotanowy

Gnojówkę i gnojowicę można gromadzić w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej zmagazynowanie co najmniej 4-miesięcznej produkcji. Natomiast w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Rolnicy mogą gromadzić obornik bezpośrednio na gruntach rolnych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm. Wymaga się, aby pryzmy znajdowały się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%. Teren nie powinien być piaszczysty i podmokły. Należy zwrócić uwagę, iż pryzmy z obornikiem nie mogą być zlokalizowane w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeśli nie ustanowiono strefy ochronnej.

Bezpośrednio na gruncie i to przez cały rok nie wolno przechowywać pomiotu kurzego oraz kiszonek.

Kiszonki należy magazynować w szczególności w silosach, rękawach foliowych lub na płytach. Jak również na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.


Fot. Magdalena Szymańska
  • Sąd może nakazać rolnikowi, aby nie gromadził obornika na pryzmie 4 m od granicy działki sąsiedniej.

Trzeba mieć również na uwadze, iż program azotanowy zakazuje przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od:
  • studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej;
  •  linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.


Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Poza wymogami zawartymi w programie azotanowym rolnicy muszą przestrzegać zasad wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Przepis ten wskazuje odległości, jakie muszą być zachowane przy sytuowaniu zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz płyt do składowania obornika. Co prawda rozporządzenie nie reguluje zasad sytuowania pryzm z obornikiem, aczkolwiek sądy orzekając w sprawach dotyczących właśnie uciążliwości związanych z lokalizacją pryzm z obornikiem powołują się na przepisy tego rozporządzenia (np. wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z 6.10.2014 r., sygn. akt I C 678/13). Jakie odległości należy zachować, stawiając płytę obornikową, zbiornik na gnojówkę i gnojowicę oraz silos na kiszonkę, podajemy w tabeli.


Usytuowanie płyt, zbiorników i silosów
Odległości od: Płyty obornikowe Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce Silosy na kiszonki
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich 25 m, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach 10 m, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach 25 m, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach
od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych 50 m 15 m 50 m
granicy działki sąsiedniej 10 m 4 m 5 m
budynków magazynowych pasz i ziarna 4 m 5 m 8 m
silosów na zboże i pasze 5 m 5 m -
silosów na kiszonki 10 m 5 m -
instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego 15 m
składu węgla i koksu - - 15 m


Przy czym dopuszcza się sytuowanie zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz płyt do składowania obornika w odległościach mniejszych niż podane w tabeli, lub na granicy działek, w przypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju budowli rolniczych na działce sąsiedniej.

Warto zwrócić uwagę na wymogi dotyczące sytuowania płyt, zbiorników i silosów na kiszonkę w pobliżu zabudowy mieszkalnej, czy granicy z sąsiednią działką.

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a