r e k l a m a

Partner serwisu

Jak uzyskać dotacje na założenie firmy na wsi dla rolników ze strefy ASF

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.06.2017r.

Rolnicy z terenów objętych ASF, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i zdecydują się nie tylko na zaprzestanie produkcji trzody chlewnej ale również na odejście z KRUS, mogą założyć firmę z unijnego wsparcia.

Od 29 czerwca do 28 lipca oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

r e k l a m aO 100 tys. zł mogą wnioskować rolnicy, małżonkowie rolnika lub jego domownicy, którzy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy. Okres ten liczy się w stosunku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku. Wnioskujący nie mógł także w tym okresie prowadzić działalności gospodarczej.

Wsparcie jest dostępne w sytuacji, gdy wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekracza 15 tys. euro. Podobnie jak w niskotowarówce, do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń.

O kolejności przyznania pomocy zadecydują punkty. Minimalna liczba punktów do otrzymania pomocy wynosi 4.

Można je otrzymać za:

 • bycie młodym rolnikiem (3 punkty);
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
 • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0–2 punkty),
 • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem dla siebie, dodatkowych miejsc pracy (3–4 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt),
 • większą średnioroczną liczbę świń w stadzie (0–3 punkty).
Premia jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80 tys zł po spełnieniu w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy warunków, z zastrzeżeniem których została wydana taka decyzja. Druga – po realizacji biznesplanu.

W ciągu wskazanych 9 miesięcy, trzeba m.in.:

 1. rozpocząć realizację biznesplanu;
 2. zarejestrować pozarolniczą działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. zgłosić się do ZUS;
 4. zaprzestać podlegania KRUS;
 5. zaprzestać chowu i hodowli świń w gospodarstwie;
 6. wystąpić o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.
Wydatki na założenie firmy powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe min. 70%.

Pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
 • Premię przeznacza się na podejmowanie lub wykonywanie działalności nierolniczej. Katalog działanosci pozarolniczych jest bardzo szeroki – zawiera 405 kodów PKW. Są to m.in. roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi: transportowe, turystyczne, rzemiosło lub rękodzielnictwo oraz naprawa artykułów użytku domowego.
dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a