Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pozwolenie wodnoprawne na urządzenia wodne

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pozwolenie wodnoprawne na urządzenia wodne

Czy na wykonanie urządzeń wodnych potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne? Jeśli tak, to jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Kto je wydaje?

r e k l a m a

Zgodnie z Prawem wodnym, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wydaje się je na wniosek, w drodze decyzji, na czas określony.

Do wniosku dołącza się: operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana). Konieczne jest także załączenie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym.

Pozwolenie wodnoprawne może być wydane również na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 Prawa wodnego. Organem właściwym do wydawania takich pozwoleń jest starosta. Jednakże w niektórych przypadkach robi to marszałek województwa.

Dotyczy to korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Marszałek wydaje także decyzje na wykonanie budowli przeciwpowodziowych oraz na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych.
Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii