Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pozwolenie wodnoprawne na urządzenia wodne

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 14.07.2017r.

Czy na wykonanie urządzeń wodnych potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne? Jeśli tak, to jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Kto je wydaje?

Zgodnie z Prawem wodnym, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wydaje się je na wniosek, w drodze decyzji, na czas określony.


Do wniosku dołącza się: operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana). Konieczne jest także załączenie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym.

Pozwolenie wodnoprawne może być wydane również na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 Prawa wodnego. Organem właściwym do wydawania takich pozwoleń jest starosta. Jednakże w niektórych przypadkach robi to marszałek województwa.

Dotyczy to korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Marszałek wydaje także decyzje na wykonanie budowli przeciwpowodziowych oraz na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych.

Partner serwisu