Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 29.11.2017r.

Mam zawartą umowę na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Chciałbym zmienić ubezpieczyciela. Czy jest to możliwe? Czy też umowa przedłuża się automatycznie?

Kwestię tę reguluje Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według jej art. 61, umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. Okres ten kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień nowego okresu ubezpieczenia. Jeżeli rolnik posiadający budynki rolnicze nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Tak wynika z art. 62 ustawy. W razie wypowiedzenia umowy posiadacz budynków musi zawrzeć nową umowę ubezpieczenia najpóźniej w dniu rozwiązania się wypowiedzianej.

r e k l a m aW razie zawarcia umowy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić to dokumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z ustawą, nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia budynków rolniczych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania rolnikowi informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres, która zawiera w szczególności:
  • określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1 art. 62;
  • pouczenie, że wysokość składki, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;
  • pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia budynków zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia wypowiedzenia;pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia. Informacja taka powinna być wysłana albo elektronicznie (jeżeli ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci), albo w formie pisemnej.
Według wymienionej powyżej ustawy, zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, jeżeli rolnik nie opłacił w całości określonej w umowie składki za mijający okres 12 miesięcy. Kolejna umowa nie będzie także zawarta, gdy zakładowi ubezpieczeń cofnięto zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych albo w przypadku ogłoszenia upadłości.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a