Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Koło gospodarstwa ma powstać osiedle domków - czy można to zablokować?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 08.04.2019r.

Jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 40 ha. Gmina jest w trakcie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego. Tuż za moim gospodarstwem ma powstać osiedle domków jednorodzinnych. Nie wyobrażam sobie wtedy dalszego prowadzenia gospodarstwa. Co mogę zrobić, żeby zablokować powstanie planu na tym terenie?

Próbę wpływu na ostateczny kształt planu zagospodarowania przestrzennego można podjąć na każdym etapie procedury planistycznej. Określa ją Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej art. 9, uchwalenie planu musi poprzedzać sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sporządza je wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy (miasta) stosownej uchwały. 

r e k l a m a

Stosownie do art. 11 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, organ gminy ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium. Jednocześnie określa w nim formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium. Nie może on być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Zgłoszone wnioski są rozpatrywane przy sporządzaniu studium. Następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykłada projekt studium do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni. W tym czasie powinna się odbyć dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.

Osoby zainteresowane mogą następnie zgłaszać uwagi do projektu. Minimalny okres, w jakim można to robić, to 21 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu studium. Organ gminy może je uwzględnić, a te, których nie uwzględni, przekazuje radzie gminy wraz z projektem studium. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium

Podobnie przebiega procedura związana z uchwaleniem planu. Najpierw rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzania. Informacja o tym jest podawana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co w przypadku studium. Osoby zainteresowane mają co najmniej 21 dni na zgłaszanie wniosków, które są przez organ gminy rozpatrywane przy sporządzaniu projektu planu. Projekt jest wykładany do publicznego wglądu i odbywa się nad nim publiczna dyskusja, a następnie każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może zgłosić do niego uwagi – w imieniu własnym lub w interesie ogólnym. Jest na to nie mniej niż 14 dni. Uwagi muszą być rozpatrzone w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Jeżeli wójt je uwzględni, wprowadza zmiany do projektu planu, który po powtórzeniu wymaganych uzgodnień przedstawia radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Na uchwałę o przyjęciu studium wraz z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu osoba zainteresowana może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w trybie przewidzianym art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Powinno być to poprzedzone bezskutecznym wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. Podobne prawo służy w przypadku uchwały o przyjęciu planu.  

Co istotne, nieskorzystanie z prawa do wnoszenia uwag przed uchwaleniem planu miejscowego nie uniemożliwia późniejszego kwestionowania prawidłowości podjętej uchwały na drodze sądowej.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada Alicja Moroz, prawnik redakcyjny
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a