r e k l a m a

Partner serwisu

Konieczna kolejna darowizna ciągnika i maszyn

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 16.01.2017r.

Ojciec przekazał mi gospodarstwo rolne aktem darowizny. Chciałem na tej podstawie przerejestrować na siebie ciągnik i maszyny rolnicze, ale mi w starostwie odmówiono. Tłumaczono mi, że w akcie darowizny nie wymieniono tych maszyn. Nie rozumiem tego, chyba gospodarstwo rolne obejmuje nie tylko ziemię i budynki, ale wszystko co jest potrzebne do produkcji? Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy można teraz dopisać maszyny do aktu notarialnego? Zamiarem ojca było przekazanie mi całego gospodarstwa.

Dokonanie jakichkolwiek dopisków w akcie notarialnym nie jest obecnie możliwe.

r e k l a m aZgodnie z art. 94 § Ustawy z 14 stycznia 1991 r. Prawo o notariacie, akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz jego znaczenie, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do tego dokumentu.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 2 lutego 2005 r. (sygnatura akt: IV CKN 453/04), zakres nałożonych na notariusza obowiązków ma kształtować wysoki stopień pewności wywołania skutków prawnych przez strony umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Akt taki kończy się stwierdzeniem o jego odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu. I z tej przyczyny należy uznać, że odzwierciedla on dokładnie tę wolę stron, dotyczącą przesunięć majątkowych, jaką miały one w chwili zawierania umowy.

W myśl art. 55[3] Kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Są nim też prawa związane z jego prowadzeniem. Koniecznym i niezbędnym składnikiem każdego gospodarstwa rolnego jest grunt rolny. Inne składniki nie są konieczne dla bytu samego gospodarstwa.

Czynność prawna mająca za przedmiot gospodarstwo rolne obejmuje wszystko, co wchodzi w skład tego gospodarstwa, chyba że co innego wynika z treści tej czynności.

Jeśli przedmiotem darowizny były ściśle określone nieruchomości gruntowe, nie może to niestety oznaczać, że ojciec przekazał Panu również pozostałe składniki swego majątku wchodzące w skład gospodarstwa.

Jedynym wyjściem z sytuacji jest zawarcie kolejnej umowy darowizny, na mocy której ojciec przekaże Panu ciągnik i maszyny. Zgodnie bowiem z art. 890 § 1 k.c., oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy (w przypadku rzeczy ruchomych) staje się ważna, jeżeli zostało spełnione przyrzeczone świadczenie.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a