Konieczna kolejna darowizna ciągnika i maszyn

Konieczna kolejna darowizna ciągnika i maszyn

Ojciec przekazał mi gospodarstwo rolne aktem darowizny. Chciałem na tej podstawie przerejestrować na siebie ciągnik i maszyny rolnicze, ale mi w starostwie odmówiono. Tłumaczono mi, że w akcie darowizny nie wymieniono tych maszyn. Nie rozumiem tego, chyba gospodarstwo rolne obejmuje nie tylko ziemię i budynki, ale wszystko co jest potrzebne do produkcji? Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy można teraz dopisać maszyny do aktu notarialnego? Zamiarem ojca było przekazanie mi całego gospodarstwa.

r e k l a m a

Dokonanie jakichkolwiek dopisków w akcie notarialnym nie jest obecnie możliwe.

Zgodnie z art. 94 § Ustawy z 14 stycznia 1991 r. Prawo o notariacie, akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz jego znaczenie, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do tego dokumentu.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 2 lutego 2005 r. (sygnatura akt: IV CKN 453/04), zakres nałożonych na notariusza obowiązków ma kształtować wysoki stopień pewności wywołania skutków prawnych przez strony umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Akt taki kończy się stwierdzeniem o jego odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu. I z tej przyczyny należy uznać, że odzwierciedla on dokładnie tę wolę stron, dotyczącą przesunięć majątkowych, jaką miały one w chwili zawierania umowy.

W myśl art. 55[3] Kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Są nim też prawa związane z jego prowadzeniem. Koniecznym i niezbędnym składnikiem każdego gospodarstwa rolnego jest grunt rolny. Inne składniki nie są konieczne dla bytu samego gospodarstwa.

Czynność prawna mająca za przedmiot gospodarstwo rolne obejmuje wszystko, co wchodzi w skład tego gospodarstwa, chyba że co innego wynika z treści tej czynności.

Jeśli przedmiotem darowizny były ściśle określone nieruchomości gruntowe, nie może to niestety oznaczać, że ojciec przekazał Panu również pozostałe składniki swego majątku wchodzące w skład gospodarstwa.

Jedynym wyjściem z sytuacji jest zawarcie kolejnej umowy darowizny, na mocy której ojciec przekaże Panu ciągnik i maszyny. Zgodnie bowiem z art. 890 § 1 k.c., oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy (w przypadku rzeczy ruchomych) staje się ważna, jeżeli zostało spełnione przyrzeczone świadczenie.

Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii