Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 – w obszarze D do 500 tys. złotych dotacji na maszyny rolnicze

Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 19.01.2018r.

Od 19 lutego 2018 r. ARiMR uruchomi nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D. Rolnicy m.in. na zakup maszyn rolniczych mogą dostać do 500 tys. złotych dotacji z PROW. Na jakich warunkach gospodarze mogą ubiegać się o tę dotację unijną?

Modernizacji gospodarstw rolnych – jaka kwota dotacji?

Przewidziana kwota wsparcia zależy od rodzaju inwestycji. W przypadku inwestycji związanej bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na inwentarskie, budową (modernizacją) magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, limit pomocy wynosi 500 tys. zł. Inaczej pomoc będzie przyznana do wysokości 200 tys. zł.

r e k l a m aPoziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy, tzn. wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Uwaga: wkład własny nie może być sfinansowany ze środków publicznych, w tym z premii dla młodego rolnika. Do realizacji mogą̨ być́ przyjęte operacje, w których planowana wysokość́ kosztów kwalifikowalnych jest wyższa niż 50 tys. zł.

Przykładowo, jeśli rolnik będzie ubiegał się o sfinansowanie zakupu maszyn do prac polowych za 400 tys. zł i budowę budynku inwentarskiego za 600 tys. zł, to przy dofinansowaniu 50% będzie przysługiwała mu pomoc w wysokości maksymalnie 500 tys. zł. Z czego na maszyny będzie przypadała kwota 200 tys. zł, a na inwestycje dotyczące budowy budynków inwentarskich 300 tys. zł.

Istotne obostrzenia, czyli czy można kupić sam ciągnik z dotacji

Warto pamiętać, iż w przypadku maszyn nie można nabyć tego samego rodzaju lub o takim samym przeznaczeniu, co nabyte z PROW 2007–2013.

Jeśli więc ktoś nabył już z poprzedniego PROW, np. ciągnik, bez względu na to jaki rodzaj i o jakiej mocy, teraz już go nie może sfinansować. To samo dotyczy, np. agregatów (niezależnie od przeznaczenia) oraz przyczep. Ta zasada obowiązuje także sytuacji, w której o dofinansowanie stara się następca, który przejął zobowiązania wynikające z PROW 2007–2013 po poprzedniku i nie minęło jeszcze pięć lat od momentu podpisania przez poprzednika umowy o przyznanie pomocy. Jeśli jednak do przejęcia gospodarstwa doszło po upływie 5-letniego okresu wynikającego z umowy o przyznanie pomocy zawartej w ramach PROW 2007–2013, następca może ubiegać się o wsparcie na zakup maszyn i urządzeń, niezależnie od tego, jakie nabył z PROW jego poprzednik.

Co ważne, dofinansowania nie można przeznaczyć również na zakup rzeczy używanych. Agencja uczula na sprzęt, który jest co prawda nowy, ale został zarejestrowany na dealera. Nowy pojazd natomiast, to pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Wsparcia nie można wykorzystać również na dofinansowanie nawodnień, w tym budowy ujęćwody, zakupu urządzeń́ do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody.

Modernizacji gospodarstw rolnych – za co ARiMR przyznaje punkty?

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Pierwsze listy rankingowe powinny być opublikowane nie później niż w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o pomoc.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w załącznikach. Agencja uczula, iż jeśli do wniosku rolnik nie załączy właściwych dokumentów, które potwierdzą przyznanie określonych punktów za dane kryterium, punktów nie otrzyma. Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, Agencja nie wzywa Wnioskodawcy do uzupełnień czy wyjaśnień. Dalszej ocenie podlegają wnioski, które uzyskały minimum 1,5 punktu. Są one rozpatrywane w terminie 8 miesięcy od dnia podania na stronie internetowej Agencji informacji o kolejności przysługiwania pomocy. Na tym etapie możliwe jest usunięcie braków, ale jest na to tylko 14 dni od doręczenia wezwania w tej sprawie.

System punktacji jest bardzo rozbudowany. Najwyżej punktowane (maks. 5 punktów) są inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu. Pięć lub trzy punkty nadaje się inwestycjom dotyczącym budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego.

Jeśli w dniu złożenia wniosku rolnik nie ma więcej niż 40 lat (nie skończył 41 lat) jego wniosek otrzyma dodatkowe 3 punkty. Punktowane jest też uczestnictwo w unijnym systemie jakości (2 lub 4 punkty). System kwalifikacji przewiduje również przyznawanie punktów za operacje realizowane w niektórych województwach.
modernizacja gospodarstw rolnych 2018 - na jakich warunkach można otrzymać dotację na maszyny rolnicze

Zapytania ofertowe to konieczność w modernizacji gospodarstw rolnych

Konieczność formułowania zapytań ofertowych dotyczy sytuacji, w której koszt zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. zł. Poradnik dla beneficjentów dotyczący stosowania zasad konkurencyjności wyboru wykonawców znajduje się na stronie internetowej ARiMR. Cała procedura o udzielenie zamówienia będzie przez ARiMR oceniana dopiero na etapie weryfikacji wniosku o płatność. Ocenie będzie więc podlegał już̇ zakończony proces, którego elementy składowe nie będą̨ mogły zostać zmienione.

Realizacja inwestycji maksymalnie w dwóch etapach

Przyznana pomoc będzie się należała, jeśli rolnik zrealizuje zaplanowaną w biznes planie inwestycję maksymalnie w dwóch etapach. Przy czym w przypadku dwuetapowej realizacji zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o ostateczną płatność musi nastąpić najpóźniej w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Jeżeli natomiast rolnik realizuje przedsięwzięcie w jednym etapie, trzeba sfinalizować inwestycje nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy.

Wyjątkiem od tej reguły będą przedsięwzięcia dokonywane na zasadach leasingu. W ich przypadku pomoc może być rozłożona na maksymalnie pięć etapów. W tej sytuacji trzeba zakończyć inwestycję w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Płatność ostateczna powinna wynieść min. 25% łącznej planowanej pomocy.

Rolnicy pozostający w związku małżeńskim będą musieli do umowy o przyznanie pomocy załączyć oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na jej zawarcie albo o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Ci natomiast, którzy nie mają współmałżonków – o niepozostawaniu w związku małżeńskim. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Rolnik, który otrzyma pieniądze, będzie zobowiązany do utrzymania osiągniętych dzięki nim warunków przez 5 lat od otrzymania pomocy.

Ponadto, zobowiązany jest do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień́ rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Powinien utrzymać ten wzrost po jego osiągnięciu w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy przez Agencję.Magdalena Szymańska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

W naborze na Modernizację gospodarstw rolnych w 2018 r. można starać się o dofinansowanie m.in. do budowy budynków gospodarczych, zakupu maszyn rolniczych oraz instalacji OZE
Żeby zakup ciągnika był możliwy, trzeba kupić go w zestawie np. z wysoko punktowanym wozem paszowym

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a