r e k l a m a

Partner serwisu

Nie przegap konsultacji w sprawie łańcucha dostaw

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 12.09.2017r.

Do 17 listopada br. potrwają internetowe konsultacje publiczne w ramach UE na temat „Jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym?”. Warto wziąć w nich udział, by zaznaczyć zdanie polskich rolników w tej kwestii. Tym bardziej, że konsultacje mają potwierdzić, bądź zaprzeczyć istnienie powodów na to, że wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności nie jest odpowiednio rozłożona na wszystkie ogniwa.

Chodzi o różnice w sile przetargowej między mniejszymi, i w związku z tym bardziej podatnymi na wahania rynkowe podmiotami gospodarczymi, w tym rolnikami i małymi przedsiębiorstwami, a ich silniejszymi ekonomicznie partnerami handlowymi o wysokim stopniu koncentracji. Kwestionariusz ankiety dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AGRISurveyUTPs. W rubryce sugerującej język należy wybrać polski.

r e k l a m aKonsultacje opracowano w oparciu o prace Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych, powołanej przez Phila Hogana, unijnego komisarza ds. rolnictwa w styczniu 2016 r. Grupa ta zaproponowała szereg konkretnych sposobów wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności.

Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, wśród których wymienia się m.in. stosowanie wydłużonych terminów płatności, zatajenie przez jedną ze stron informacji istotnych dla obu stron, narzucanie udziału w kosztach promocji i marketingu, jednostronne zakończenie kontaktów handlowych bez wskazania obiektywnie uzasadnionych powodów. Wypełniający mogą też wskazać inne przykłady nieuczciwych praktyk handlowych. W kwestionariuszu znajdują się również pytania dotyczące skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych przez organy publiczne. Podane są przykłady takich rozwiązań, do których należy się ustosunkować, można też zasugerować inne rozwiązania.

Pytania zawarte w kwestionariuszu i odpowiedzi na nie mają też służyć ocenie, czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w zakresie przejrzystości rynku UE. Komisja analizuje, czy użyteczne byłoby wprowadzenie dodatkowych mechanizmów przejrzystości rynku UE, na przykład poprzez wprowadzenie na poziomie UE nowych zobowiązań dotyczących zgłaszania cen przez wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw.

Kwestionariusz umożliwia również wypowiedzenie się na temat poziomu współpracy wśród producentów i korzystania z tzw. porozumień o podziale wartości (tj. porozumień o dzieleniu się zarówno zyskami, jak i kosztami strat, wynikającymi ze zmian cen rynkowych danego produktu), które są już stosowane w niektórych sektorach, np. w sektorze cukru. Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. tego, czy jest sens wprowadzania takich rozwiązań w stosunku do innych produktów rolnych.

Komisja Europejska wykorzysta informacje zgromadzone poprzez kwestionariusz do przygotowania oceny skutków wprowadzenia środków administracyjnych na szczeblu UE, takich jak rozporządzenia czy zalecenia. ms

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a