Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Po jakim czasie od wypadku można jeszcze ubiegać sie o odszkodowanie?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 08.03.2018r.

Cztery lata temu miałem wypadek samochodowy. Zderzyłem się z innym samochodem. Doznałem obrażeń, m.in. miałem połamane nogi. Firma ubezpieczeniowa, w której drugi kierowca miał wykupione OC, odmówiła mi odszkodowania. Stwierdziła, że nie był on odpowiedzialny za wypadek. Teraz zastanawiam się, czy jednak nie wnieść sprawy do sądu, bo ciągle odczuwam skutki tego wypadku. Czy mogę jeszcze to zrobić? Czy sprawa się nie przedawniła?

Zgodnie z art.  819 Kodeksu cywilnego, co do zasady, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

r e k l a m aW przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Oznacza to, że roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.  W każdym zaś razie – z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli wynika ona z przestępstwa, roszczenie przedawnia się z upływem dwudziestu lat od jego popełnienia.

Co istotne, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Rozpoczyna się on na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Trzyletni termin w opisanej przez Pana sytuacji należy zatem liczyć od daty otrzymania odmownej odpowiedzi z firmy ubezpieczeniowej.

Wystąpienie na drogę sądową, o ile roszczenie jeszcze się nie przedawniło, należy dokładnie rozważyć. Odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje bowiem wtedy, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania. Chodzi o szkodę wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody spowodowane ruchem tego pojazdu jest oparta na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że wystarczy, aby komuś wskutek ruchu pojazdu została wyrządzona szkoda na osobie lub w mieniu, a pomiędzy szkodą a ruchem pojazdu zachodził związek przyczynowy. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu jest jednak wyłączona w następujących przypadkach:
  • gdy szkoda powstała na skutek siły wyższej,
  • gdy winę za powstanie szkody ponosi wyłącznie poszkodowany,
  • gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności.

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a