Po jakim okresie następuje przedawnienie zaległości wobec KRUS?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.01.2018r.

Mam zaległości w opłatach wobec KRUS. Po jakim okresie następuje przedawnienie takich roszczeń?

Artykuł 41b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Nie przedawniają się należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką. Jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.


Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, od dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty lub odroczeniu terminu płatności do dnia terminu płatności odroczonej należności.

Poza tym bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego (art. 41b ustawy).

dr hab. Aneta Suchoń

Partner serwisu