r e k l a m a

Partner serwisu

Jaka pomoc na odtworzenie maszyn, urządzeń, wyposażenia budynków i sadów?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 07.09.2017r.

W terminie 4–18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW 2014–2020.

Wysokość szkody równa się wielkość pomocy

r e k l a m aMaksymalna kwota wsparcia, jaką otrzymuje się na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. Wysokość pomocy określana jest na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek. Należy zaplanować koszty na poziomie powyżej 20 tys. zł.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie miał umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw ważnej na dzień wystąpienia szkody, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika  pomniejsza się o połowę. Takie pomniejszenie dotyczy pomocy na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

 • Na co wsparcie?

  Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
  1. budowy, przebudowy, remontu, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego), wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
  2. zakupu nowych: maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży, sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz oraz do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
  3. odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  4. zakupu zwierząt wchodzących w skład stada podstawowego;
  5. zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
  6. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu.

  Pomocy nie można przeznaczyć na budowę ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej (patrz ramka). Pod uwagę bierze się wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentową wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy: jedna dla rolników z woj. mazowieckiego, druga – z pozostałych województw.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR albo za pośrednictwem biura powiatowego, bądź przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

dr Magdalena Szymańska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Poprzednia strona

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a