r e k l a m a

Partner serwisu

Zamiast oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 03.10.2017r.

Malejące bezrobocie sprawia, że coraz trudniej pozyskać pracowników do prac w gospodarstwie, tym samym coraz bardziej popularne jest zatrudnianie, zwłaszcza do prac sezonowych, cudzoziemców. Najliczniejszą grupę chętnych do pracy w Polsce stanowią Ukraińcy, na drugim miejscu są Białorusini. Od stycznia przyszłego roku zmienią się przepisy, na podstawie których będzie można pozyskać cudzoziemca do prac m.in. w rolnictwie.

Konieczna pisemna umowa

r e k l a m aWpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest kluczowy. Stanowi on bowiem podstawę do wydania pracodawcy zaświadczenia o dokonaniu takiego wpisu, które on powinien przekazać cudzoziemcowi. Dla cudzoziemca zaświadczenie jest podstawą do ubiegania się o wizę do Polski. Dopiero, gdy pracodawca przedstawi staroście kopię dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce oraz informację o adresie jego zakwaterowania w naszym kraju, starosta będzie mógł wydać zezwolenie na pracę sezonową.

– Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową pracodawcy będą musieli załączyć umowę lub wiążącą ofertę pracy przygotowaną na piśmie dla cudzoziemca. Powiatowe urzędy pracy będą weryfikować przyszłego pracodawcę, tzn. czy faktycznie prowadzi działalność, czy opłaca wymagane składki na ubezpieczenie, czy nie był skazany za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi. Zatrudniający będzie musiał zapewnić cudzoziemcowi minimalne wynagrodzenie,  porównywalne ze stosowanymi na takim stanowisku na lokalnym rynku. Umowy przedstawiane cudzoziemcowi powinny być przetłumaczone na język dla niego zrozumiały. Jeśli więc np. obywatel Ukrainy rozumie język polski lub rosyjski, umowa może być mu przedstawiona w tych językach, niekoniecznie po ukraińsku – wyjaśnia Amadeusz Konieczny.

Pracodawcy, którzy będą zapewniali zakwaterowanie cudzoziemcom, muszą mieć na to sporządzoną odrębną umowę. Koszty zakwaterowania nie mogą być potrącane z wynagrodzenia.

Zezwolenie na pracę sezonową ma być wydawane w ciągu 7 dni roboczych, w skrajnych przypadkach (jeśli sytuacja będzie wymagała wyjaśnień) – w ciągu 30 dni roboczych.

Nowe przepisy wprowadzają też regulację ilości wydawanych zezwoleń. Mogą więc zostać wprowadzone limity dotyczące np. powiatu czy województwa oraz branży.

Będą kontrole

Dla nieuczciwych pracodawców za nadużycia przewidziano kary finansowe. Należy mieć na uwadze, iż bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy gospodarstwo zatrudniające cudzoziemca może skontrolować pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

– Mogą oni żądać od cudzoziemców i pracodawcy okazania ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Mają prawo skontrolować posiadanie wymaganego zezwolenia na pracę, zgodności zastosowania umowy cywilnoprawnej z warunkami świadczenia pracy. Ocenią, czy słuszne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej czy też powinna być zawarta umowa o pracę, a cudzoziemiec zgłoszony do ubezpieczenia społecznego – przestrzega Anna Wabich z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Jeżeli okaże się, że cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie albo nie powinien pracować, urzędnik PIP zawiadomi o tym Straż̇ Graniczną albo policję.

dr Magdalena Szymańska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Poprzednia strona

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a