r e k l a m a

Partner serwisu

Zapytania ofertowe na portalu ARiMR – jak to ma działać?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 20.03.2017r.

18 marca ARiMR uruchamiła portal ogłoszeń, na którym rolnicy będą umieszczać zapytania ofertowe na wykonanie usługi lub zakup maszyn, urządzeń́ czy innych towarów w ramach wsparcia z PROW 2014–2020.

Jest to konieczne, by zapewnić konkurencyjność wydatków ponoszonych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tryb konkurencyjny przy wyborze wykonawców muszą stosować wszyscy, którzy podpisali umowy o przyznanie pomocy od 18 stycznia 2017 r.

r e k l a m aPowyżej 20 tysięcy

Dotyczy on wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto. Od 18 marca 2017 r. zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń́ ARiMR jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy.

Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań́ ofertowych do wybranych wykonawców (dostawców) nie może być już stosowany. Aby mieć dostęp do agencyjnego portalu, rolnicy będą musieli złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła do biura powiatowego lub regionalnego Agencji.

Opublikowanie zapytania ofertowego na www.portalogloszen.arimr.gov.pl będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR.Rolnicy mają szereg obaw dotyczących tego portalu, nie mają bowiem żadnych informacji wyjaśniających jego działania ani wyboru ofert. Obawiają się, że wnioskując o dofinansowanie zakupu maszyn rolniczych czy usług i umieszczając na portalu ogłoszenie, będą skazani na zakup maszyn i urządzeń gorszej jakości, gdyż przeważające znaczenie będzie miała cena maszyny, a nie jakość jej wykonania.

Co zawiera zapytanie?

To, w jaki sposób ma przebiegać tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i zadań́ ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń́ kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Według tego rozporządzenia w zapytaniu ofertowym trzeba opisać jednoznacznie i wyczerpująco dane zadania, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy w nim ująć też termin realizacji zadania. Oferta nie powinna odnosić się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

W zapytaniu jest także miejsce na opisanie warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania, które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców. Powinien znaleźć się w nim także opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zapytanie musi wskazać dwa kryteria oceny oferty, a także informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny. Trzeba też opisać sposób przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Dokument ten powinien zawierać także wskazanie miejsca i terminu składania ofert. Przy tym termin ten nie może być́ krótszy niż̇ 7 dni, a w przypadku zadań́ dotyczących robót budowlanych – 14 dni, licząc od udostępnienia zapytania ofertowego różnym podmiotom. Ponadto w zapytaniu ofertowym powinno się wskazać przesłanki odrzucenia oferty oraz informację o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne.

Rozporządzenie wskazuje, iż jeśli treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, zostanie ona odrzucona.

Rolnik wybierze, Agencja oceni

To rolnik jako beneficjent będzie wybierał najlepsze dla siebie oferty; zrobi to na podstawie określonych w zapytaniu kryteriów oferty. ARiMR oceni zaś, czy zostało to zrobione prawidłowo.

Rozporządzenie wskazuje, iż niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania beneficjent (rolnik) udostępnia – przez zamieszczenie na stronie internetowej – informację o wyborze wykonawcy albo odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo niezłożeniu żadnej oferty, albo zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy sporządzony zostanie protokół. Znajdzie się w nim m.in. wykaz ofert, które wpłynęły, informacja o spełnieniu przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu oraz o punktach przyznanych poszczególnym ofertom ze wskazaniem punktacji za poszczególne kryteria oceny. W protokole będzie trzeba wskazać wybraną ofertę i uzasadnić jej wybór. Wymaga się też informacji o odrzuconych ofertach oraz powodów ich odrzucenia.

Przygotowanie zapytania i jego ocena nie będą więc łatwe, a niemożliwe dla beneficjenta, który nie ma możliwości skorzystania z Internetu. Tacy rolnicy będą musieli powierzyć jej wykonanie upoważnionym osobom, najlepiej doradcy, który przygotowywał wniosek o dofinansowanie. Redakcja „Tygodnika” poprosiła ARiMR o wyjaśnienie szczegółów dotyczących działania portalu. Na odpowiedź czekamy. Do tematu wrócimy w kolejnych numerach.

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a