Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Złóż wniosek o dotacje do płyt, zbiorników, silosów i beczkowozów

Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 17.01.2019r.

Do 25 lutego oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie inwestycji mających na celu dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań związanych z programem azotanowym. Wsparcie w wysokości do 100 tys. zł będzie można wykorzystać na budowę lub modernizacje urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek oraz doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania gnojówki i gnojowicy.

Kto może dostać dotacje na inwestycje na ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami?

r e k l a m a

Po dotacje na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych mogą sięgać wyłącznie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, z wyjątkiem ferm przemysłowych. Pomoc jest objęta szeregiem obwarowań. Nie wystarczy więc samo posiadanie zwierząt.

O dofinansowanie inwestycji dotyczących przechowywania kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy.
Inwestycja musi być zrealizowana nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia przez młodego rolnika gospodarstwa jako kierujący.

Natomiast warunkiem wystąpienia o dofinansowanie urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych jest spełnienie wymogów przechowywania takich nawozów zgodnie z programem azotanowym. Rolnik musi wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy złożyć oświadczenie, że spełnia te wymogi – na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Wsparcie przewiduje wyłącznie zakup aplikatorów do nawozów płynnych. Jeśli więc rolnik chce wystąpić o zakup takiego urządzenia, musi spełniać wymogi przechowywania gnojówki i gnojowicy.  

O dofinansowanie na budowę silosów do kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy

O dofinansowanie na budowę silosów do kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy (fot. dr Magdalena Szymańska/Tygodnik Poradnik Rolniczy)


Co może być kosztem, na które można uzyskać dotację? Całkiem sporo!

Dotacje przyznajesię w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

   • budowy, przebudowy lub zakupu (wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia): 
    ●● zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, 
    ●● płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, 
    ●● zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
   • rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
   • zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: 
    ●● doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,  
    ●● doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe, 
    ●● węże wleczone, 
    ●● wleczone płozowe, 
    ●● szczelinowe tarczowe; 
   • zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego powyżej;
   • ogólne (przygotowanie dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego; koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi).

Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Do kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem rozbiórki i utylizacji, zalicza się również koszty transportu materiałów oraz urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje podatku VAT oraz nabycia rzeczy używanych. 

Liczysz na dofinansowanie? Najpierw trzeba wszystko wyliczyć

Pojemność zakupywanych zbiorników powinna zapewnić przechowywanie gnojówki i gnojowicy przez co najmniej 6 miesięcy. Natomiast wielkość budowanych/ przebudowanych płyt – co najmniej przez 5 miesięcy.
Pojemność (wielkość) wylicza się na podstawie obrotu stada, przelotowości i średniorocznych stanów zwierząt w poszczególnych grupach technologicznych. Sposób wyliczeń ujęty jest w programie azotanowym.
Obliczenia wykonuje się według stanu zwierząt na początku i na końcu roku. Przy ustalaniu liczby zwierząt w DJP pod uwagę będzie brany stan średnioroczny w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień rozpoczęcia naboru wniosków o wsparcie. Gdy rolnik przetwarza obornik, gnojowicę, gnojówkę lub przekazuje te nawozy innemu rolnikowi, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów może być mniejsza. W uzasadnionych przypadkach, np. planowanego powiększenia stada, kosztem kwalifikowalnym może być budowa większej płyty lub nabycie większego zbiornika.

Dopuszcza się budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek na dzierżawionym gruncie – wyłącznie w sytuacji, gdy umowa dzierżawy jest zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną (urzędowo poświadczoną) oraz na 7 lat od złożenia wniosku o wsparcie. 

Młody rolnik ma większe dofinansowanie

Dofinansowanie wyniesie standardowo 50% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast młodzi rolnicy mogą korzystać z dofinansowania na poziomie 60%.
Za młodego uznaje się rolnika, który:

 • nie ukończył 41 lat,
 • posiada kwalifikacje rolnicze
 • rozpoczął kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o przedstawiane wsparcie.  


Autor: Magdalena Szymańska
Fot.: Magdalena Szymańska (x2) 

Fot. główne: pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a