r e k l a m a

Partner serwisu

Pomorscy hodowcy opowiadają się za zjazdem

Polskie mleko
Data publikacji 18.03.2017r.

W „TPR” nr 11/2017 zamieściliśmy list, jaki do wszystkich organizacji wchodzących w skład Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozesłał Waldemar Plantowski, prezes Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Na spotkaniu zarządu PFHBiPM w Zakopanem w dniu 13 grudnia 2016 r. doszło do pobicia jednego z członków MZHBiPM przez Krzysztofa Banacha, wiceprezydenta PFHBiPM. Złożony wniosek jednego z członków zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM w celu usunięcia z szeregów zarządu PFHBiPM Krzysztofa Banacha za ten niegodny czyn, przepadł jednym głosem, a tym głosem był głos Sylwestra Mierzejewskiego, który stanął po stronie wiceprezydenta, a nie pokrzywdzonego kolegi ze Związku” – napisał w liście Waldemar Plantowski.

r e k l a m aTo było głównym powodem utraty zaufania mazowieckich hodowców. Mazowieccy hodowcy domagają się także przejrzystości w finansach PFHBiPM oraz jej spółki Polska Federacja. Aby do tego doprowadzić należy zmienić statut Federacji.

„(…) podstawowym warunkiem dalszego działania Federacji są zmiany w statucie” pisze szef mazowieckich hodowców. „Aby dokonać takich zmian, konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, powołanie Komisji Statutowej, która dokonałaby szczegółowej analizy zapisów bieżącego statutu i wprowadzeniu koniecznych zmian w nowym statucie, który zagwarantowałby bardziej przejrzyste działanie Zarządu i Prezydium PFHBiPM”.

Na pismo mazowieckich hodowców zareagował m.in. Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego. Poniżej przedrukowujemy ich list:

Gdańsk, 1 marca 2017

MZHiPBM w Paźniewie
Waldemar Plantowski – Prezes Zarządu
dotyczy: pisma z dnia 13 lutego 2017 r. 

Zarząd Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku po zapoznaniu się z Waszym pismem oraz po dyskusjach związanych z zamieszczonymi ostatnio artykułami prasowymi dotyczącymi sytuacji w Polskiej Federacji w pełni popiera konieczność zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie zmian w Statucie Federacji. Naszym zdaniem, wszelkie działania Zarządu PFHBiPM powinny być cechowane szczególną starannością i dbałością o czystość i przejrzystość działań.

Zmiany w Statucie powinny objąć przede wszystkim:

  • Wprowadzenie kadencyjności w strukturach Prezydium Zarządu do 2 kadencji.
  • Wprowadzenie warunku zasiadania w Zarządzie PFHBiPM osób o nieposzlakowanej opinii i niekaralności sądowej z tytułu m.in. malwersacji finansowych, chuligaństwa, kradzieży.
  • Wprowadzenie zasady, że członkiem Zarządu PFHBiPM może być tylko hodowca bydła mlecznego opłacający składki związkowe lub upoważniona przez niego osoba przy założeniu 1 właściciel – 1 miejsce.
  • Wprowadzenie zasady głosowania tajnego nad wszelkimi zmianami w statucie i wszelkimi głosowaniami dotyczącymi personalnych udziałów we władzach i strukturach Zarządu PFHBiPM.
  • Wprowadzenie zapisu o nadzorze nad Federacją sp. z o.o i powoływanie nadzoru nad Federacjąsp. z o.o z zastrzeżeniem niemożliwości zasiadania jednocześnie w Zarządzie PFHBiPM i jej strukturach (Prezydium Zarządu, Komisja Rewizyjna. Sąd Koleżeński) i Radzie Nadzorczej Federacji sp. z o.o. (zdaniem naszym w Radzie Nadzorczej Federacji sp. z o.o połowa członków powinna pochodzić spoza Zarządu PFHBiPM z czynnika związkowego w kadencji maksymalnie 3-letniej).
  • Zapisem w Statucie, że wszelkie finansowe operacje powyżej 10 000 ECU muszą być objęte planem zamówień w formie przetargu, komisja przetargowa powinna składać się w 50% z osób spoza Zarządu PFHBiPM. Komisja przetargowa z czynnika związkowego powoływana by była na okres 2 lat z kadencyjnością =1. W przypadku zbycia lub nabycia nieruchomości komisja przetargowa musi wystawić pozytywną decyzję.
Wprowadzenie zmian w Statucie pozwoli na większy nadzór nad działalnością podmiotu powołanego przez hodowców, mającego działać na jego dobro i reprezentującego polską hodowlę bydła mlecznegow Europie i świecie.

Przewodniczący PZHBiPM
/-/ Józef Warunek

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a