• Jak zarządzać odpornością chwastów?

    • ?
    Nieprzemienne stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania prowadzi do powstawania odporności chwastów. Problem pogłębia się, jeśli stosujemy uproszczoną uprawę i płodozmian.  Przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków jest jednym z obowiązków każdego rolnika, wynikającym z zasad integrowanej ochrony roślin.
  • Konsorcjum do badań nad odpornością chwastów

    • ?
    Jednym z najważniejszych problemów współczesnej ochrony roślin przed zachwaszczeniem jest zjawisko odporności chwastów na stosowane do ich zwalczania środki chemiczne. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły) jest podejmowane przez konsorcjum ConResi składające się z 10 jednostek naukowych.