r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Regulamin Plebiscytu "Wieś jest Kobietą"

Wieś i Rodzina
Data publikacji 20.03.2017r.

Regulamin plebiscytu "Wieś jest Kobietą", którego organizatorem są „Tygodnik Poradnik Rolniczy” i „Gospodyni”.

r e k l a m a

Art. 1 Postanowienia ogólne

Plebiscyt dla czytelników „Tygodnika Poradnika Rolniczego” pod nazwą „Wieś jest kobietą” wybieramy Gospodynię Roku 2017.  Plebiscyt organizowany jest przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul. Metalowa 5, kod pocztowy 60-118, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101146, posiadający NIP 778-01-64-903, REGON nr 630175513 oraz kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

 

Art. 2 Cel Plebiscytu

 

Celem Plebiscytu jest promowanie kobiet, które mogą być symbolem współczesnej polskiej wsi. Partnerem tegorocznej edycji z racji jubileuszu 60-lecia  jest dwumiesięcznik „Gospodyni”. W plebiscycie zostaną wyłonione dwa równorzędne miejsca:

 

a)  „Gospodyni Roku 2017”, którą wybierze specjalnie powołane jury.

 

b)   tytuł Czytelników „Gospodyni Roku 2017” zostanie przyznany osobie, która podczas głosowania uzyska największą liczbę głosów.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu:

r e k l a m a

 

1. Na zgłoszenia do Plebiscytu czekamy do 18 czerwca 2017 roku.

 

1. „Gospodyni Roku 2017” zostanie wybrana przez jury do 31 sierpnia 2017 roku.

 

1. Głosowanie w ramach plebiscytu, w którym Czytelnicy będą wybierać „Gospodyni Roku 2017” odbędzie się w dniach od 10.07.2017 r. do 13.08.2017 r.

 

2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS PREMIUM, kuponów zamieszczonych w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” oraz za pomocą formularza na stronie www.tygodnik-rolniczy.pl i będzie trwało od 10.07.2017 r. od godz. 08.00 do 13.08.2017 r. do godz. 23.59 na następujących warunkach.:

 

a) głosowanie za pomocą SMS Premium:

 

- głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść;

 

- dokładny numer i kosz wysłania SMS-a zostanie podany przez organizatora w późniejszym terminie

 

- po wysłaniu SMS uczestnik otrzymuje wiadomość zwrotną potwierdzającą ważność głosu,

 

- jeden wysłany poprawnie SMS to 1 punkt w Plebiscycie na daną kandydaturę;

 

- głosujący może oddać dowolną liczbę głosów za pomocą SMS;

 

- obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. oraz podmioty z nim współpracujące.

 

b) głosowanie za pomocą kuponu zamieszczonego w „Tygodniku Poradniku Rolniczym”;

 

- głosujący za pomocą kuponu zamieszczonego w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść;

 

- głosujący, aby oddać ważny głos, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska wybranej kandydatki a następnie przesłać kupon na adres redakcji „Tygodnika Poradnika Rolniczego” podanego na kuponie;

 

- jeden wysłany poprawnie kupon to 1 punkt w Plebiscycie na daną kandydaturę.

 

- ważne są jedynie te głosy, które zostaną oddane w ramach czasowych ustalonych przez Organizatora (wiążąca jest data dostarczenia);

 

- uczestnik może oddać dowolną liczbę głosów za pomocą kuponów; jeden kupon dotyczy jednego głosu.

 

- głosujący ponosi koszt wysyłki kuponu na adres redakcji „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

 

c) głosowanie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tygodnik-rolniczy.pl

 

- głosujący za pomocą formularza oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

 

- głosowania dokonuje się wysyłając formularz zamieszczony na stronie internetowej www.tygodnik-rolniczy.pl/plebiscyt

 

- głosujący, aby oddać ważny głos, zobowiązany jest do podania w treści formularza swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska wybranej kandydatki;

 

- jeden wysłany poprawnie formularz to 1 punkt w Plebiscycie na daną kandydaturę;

 

- uczestnik może oddać tylko jeden głos za pomocą formularza;

 

- próba wysłania większej liczby głosów z jednego ip komputera lub powtarzanie swoich danych teleadresowych w kilku formularzach może skutkować unieważnieniem głosów;

 

3. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział wyłącznie te głosy, które zostaną prawidłowo wysłane i wpłyną do Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

 

4. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS, formularza na stronie internetowej, kuponu zamieszczonego na łamach Tygodnika Poradnika Rolniczego i wiadomości e-mail zapewnia Organizator.

 

5. Liczba punktów z głosowania wyłoni laureatów tj. tych uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

 

Art. 4 Nagrody w Plebiscycie

 

1.   Laureatka plebiscytu otrzyma:

 

 

a)  tytuł „Gospodyni Roku 2017” nagroda od jury,

 

 5 000 złotych brutto oraz pamiątkowy dyplom.

 

 

b)  tytuł „Gospodyni Roku 2017” nagroda Czytelników,

 

5 000 złotych brutto oraz pamiątkowy dyplom.

 

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

 

3. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do 12.09.2017 r. - na stronie internetowej www.tygodnik-rolniczy.pl oraz w najbliższym wydaniu „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

 

Art. 5 Zwycięzcy

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata + Program Ochrony Roślin Rolniczych

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata + Program Ochrony Roślin Rolniczych

Płacisz tylko

219,00 zł SPRAWDŹ

 

1. O otrzymaniu nagrody pierwszego stopnia oraz terminie, miejscu i sposobie ich przekazania Organizator poinformuje Uczestników, zwanych dalej Zwycięzcami, telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

 

2. Do Zwycięzców nagród zostanie wysłana informacja listem poleconym priorytetowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres podany w zgłoszeniu, w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. W liście tym zawarte będą informacje o konieczności uiszczenia Organizatorowi kwoty wynoszącej 10% wartości danej nagrody głównej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. Warunek ten dotyczy Zwycięzców będących osobami fizycznymi. Jeżeli Zwycięzcą danej nagrody głównej będzie osoba prawna wartość nagrody będzie stanowić przychód Zwycięzcy i będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Organizator w liście poda również miejsce, sposób i termin wydania danej nagrody głównej oraz przekaże oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych Zwycięzcy na potrzeby komunikacji związanej z Plebiscytem oraz na przeprowadzenie wywiadu i zamieszczenia wizerunku w środkach społecznego przekazu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

3. Zwycięzca danej nagrody głównej jest zobowiązany przedłożyć osobiście lub listem poleconym Organizatorowi (na adres Polskie Wydawnictwo Rolnicze, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań) dowód uiszczenia wpłaty – warunek dotyczy tylko Zwycięzców będących osobami fizycznymi – oraz oświadczenia, o których mowa w Art.5 pkt 2 niniejszego regulaminu najpóźniej do dnia 30 września 2017 roku (w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego doręczenia decyduje data dostarczenia do biura Organizatora).

 

Dostarczenie do Organizatora Plebiscytu wymienionych dokumentów jest warunkiem koniecznym do odbioru nagrody.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na Nagrodach materiałów reklamowo- promocyjnych. Zwycięzca jest zobowiązany do nie usuwania takich materiałów z Nagrody przez okres minimum 2 lat.

 

5. Wydanie nagrody głównej pierwszego stopnia odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym pomiędzy Zwycięzcą i Organizatorem, jednak nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

 

6. W przypadku, kiedy Zwycięzca jest osobą niepełnoletnią wydanie nagrody może nastąpić jedynie prawnemu opiekunowi Zwycięzcy. W przypadku, kiedy Zwycięzca jest osobą prawną wydanie nagrody nastąpi osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu.

 

7. Niewydane nagrody główne pierwszego stopnia pozostają własnością Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, w szczególności w przypadku, gdy przyczyną niewydania jest podanie błędnego adresu doręczenia nagrody lub nienadesłanie w terminie do 30 września 2017 roku dokumentów, o których mowa w  art. 5 pkt. 2 i art. 5 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

 

8. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

 

Art. 6 Reklamacje

 

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu, tj. do 19.09.2017.

 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

Art. 7 Odpowiedzialność

 

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w redakcji „Tygodnika Poradnika Rolniczego” w Poznaniu przy ulicy Metalowej 5, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej lub leżące po stronie podmiotów zewnętrznych, jak Poczta Polska, firm kurierskich, operatorów telefonicznych, internetowych itd.

 

Art. 8 Ochrona danych osobowych

 

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

 

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

 

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając SMS na numer 4301 (koszt stawka wg operatora zwykły SMS do sieci komórkowych)o treści TPR.STOP. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

 

4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

 

5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

 

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

 

Art. 9 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.

 

2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS, kuponów zamieszczonych w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” i formularza na stronie www.tygodnik-rolniczy.pl. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

 

3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników i Głosujących lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników i Głosujących przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników i Głosujących nabytych przed zmianą.

 

Widziałeś już nasze video "Poznaj Tygodnik Poradnik Rolniczy - gazetę, która zawsze stoi po stronie rolnika"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody