Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Młody rolnik 2020 – jak wziąć 150 tys. złotych dotacji?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Młody rolnik 2020 – jak wziąć 150 tys. złotych dotacji?
Wiadomości Polska
Data publikacji 04.05.2020r.

W maju ma ruszyć nabór wniosków na „Premię dla młodych rolników”. Do wzięcia jest 150 tys. zł. Warto przyjrzeć się warunkom, jakie należy spełnić – zarówno przed otrzymaniem premii, jak i po nim. Uczulamy rolników, by osobiście pilnowali wszystkich terminów, jakie wiążą się z tą pomocą. Trzeba też dobrze przemyśleć, co powinno znaleźć się w biznesplanie.

"Premia dla młodych rolników" - czyli konkretnie dla kogo?

O premie mogą wnioskować osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy są pełnoletnie i mają nie więcej niż 40 lat. Przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy muszą rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. Nie powinny jednak zrobić tego wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o premię.

r e k l a m a

Nie każdy młody rolnik będzie mógł skorzystać z dotacji

Należy także pamiętać, iż o premię nie mogą starać się osoby, które przed dniem, w którym stały się właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych o powierzchni minimum 1 ha, wystąpiły o płatności  bezpośrednie lub inną unijną pomoc, były posiadaczami zwierząt gospodarskich czy też prowadziły dział specjalny produkcji rolnej. Z rozmów, jakie prowadzimy z naszymi Czytelnikami, wynika, iż takie przypadki się zdarzają.

"Premia dla młodych rolników" nie wyklucza dziedziczenia

Nieco inaczej Agencja podchodzi jedynie do osób, które odziedziczyły gospodarstwo rolne. O premię może starać się osoba, która stała się właścicielem lub weszła w posiadanie użytków rolnych w wyniku dziedziczenia i jednocześnie składała wnioski o dopłaty bezpośrednie przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, lecz nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

r e k l a m a

Dotacje na rozwój gospodarstwa do średniej powierzchni 

Posiadanie hektara ziemi to jednak dopiero początek. Młody rolnik musi bowiem najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju (10,95 ha). Jeśli natomiast gospodaruje na terenie województwa o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w tym województwie, ale nie większej niż 300 ha.

Wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro.
Dotacje na rozwój gospodarstwa do średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju

Dzierżawa gruntów nie jest wskazana

Należy mieć jeszcze na uwadze jedną rzecz – teoretycznie rolnik może wydzierżawić jakikolwiek hektar ziemi i wnioskować o premię. ARiMR ostrzega jednak, że ten hektar powinien stanowić część gospodarstwa, które zostanie określone w dokumentach składanych wraz z wnioskiem o pomoc, a jego nabycie potwierdzone w dokumentach składanych wraz z wnioskiem o płatność. Przypadki, gdy młody rolnik rezygnuje z dzierżawionej działki, która była jedynym użytkiem rolnym stanowiącym jego gospodarstwo, Agencja rozpatruje indywidualnie. Przy czym zwraca uwagę na to, czy nie doszło do wyzbycia się gospodarstwa posiadanego w dniu złożenia wniosku o pomoc, stanowiącego podstawę rozpoczęcia działalności rolniczej.

Niezbędne rzeczy, które trzeba uzupełnić, by skorzystać z premii

Od młodego rolnika wymaga się też, aby posiadał kwalifikacje zawodowe wynikające ze zdobytego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie. Jeśli takich nie ma, musi zobowiązać się do ich uzupełnienia w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Tego terminu trzeba pilnować.

Wniosek o premię może składać osoba, która nie jest ubezpieczona w KRUS, ale w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy musi ubezpieczyć się w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik. W ubezpieczeniu społecznym rolników trzeba pozostać 12 miesięcy. W tym czasie młody rolnik nie może wykonywać żadnych prac, które wyłączyłyby go z rolniczego ubezpieczenia w związku z podleganiem ZUS, czyli np. pracować w oparciu o umowę o pracę bądź umowę-zlecenie.

120 tysięcy złotych dotacji dla młodego rolnika w pierwszej transzy

Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania biznesplanu, który składa wraz z wnioskiem o premię. Ma na to 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Jeśli dokonywał jakichś zmian w biznesplanie, np. zmieniał rodzaj kupowanych maszyn, do tego czasu musi wszystko uzupełnić w dokumentach! O pierwszą ratę premii, tj. 120 tys. zł, wnioskuje się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wniosek o płatność drugiej raty składa się po realizacji biznesplanu.

Na co muszą zostać przeznaczone dotacje dla młodego rolnika?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytwarzanych. Minimum 70% premii trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu. Środkiem trwałym jest również inwentarz żywy, tzn. zwierzęta w hodowli oraz chowie, czyli: krowy i buhaje, klacze i ogiery, maciory i knury, w przypadku owiec – matki i tryki oraz zwierzęta pociągowe.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę – niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.

Z małżeństwem się nie spieszyć. Lepiej zaczekać do otrzymania decyzji o przyznaniu premii

Bywają sytuacje, że na dzień składania wniosku o premię rolnik jest stanu wolnego, ale planuje małżeństwo po złożeniu wniosku z osobą, która już była właścicielem gospodarstwa od co najmniej 24 miesięcy. W takiej sytuacji trzeba uważać, ponieważ w przypadku gdy zawarcie związku małżeńskiego nastąpi po złożeniu wniosku o pomoc, a przed wydaniem decyzji o przyznanie premii, ARiMR będzie badała również okres posiadania gospodarstwa przez małżonka. Warto wtedy odczekać z zawarciem małżeństwa.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a