r e k l a m a

Partner serwisu

Program Czyste powietrze – na co przysługuje dotacja?

Dom i Ogród Czyste powietrze
Data publikacji 13.03.2019r.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski o dofinansowanie lub pożyczkę na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dla osób rozliczających PIT przewidziano także ulgę termomodernizacyjną. Dotacja przysługuje, jeśli koszty kwalifikujące się do wsparcia zmieszczą się w limicie 7–53 tys. zł.

Zarejestruj się, i zaloguj aby przeczytać kolejne 3 artykuły.
Wszystkie przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Zarejestruj się lub Zaloguj się

Czytaj bez ograniczeń

Kup dostęp

r e k l a m a

Wsparcie jest przewidziane dla domów już istniejących oraz takich, co do których wydano już zgodę na rozpoczęcie budowy. Można rozliczać koszty poniesione od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2029 r. Przedsięwzięcie nie może jednak zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program zakłada, iż rozpoczęcie przedsięwzięcia jest równoznaczne z poniesieniem pierwszego kosztu kwalifikowanego. Świadczy o tym data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Może ono nastąpić: 

  • dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2019 r. – od 1 stycznia 2018 r.,lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie(z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej). 

Z kolei zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury) oznacza zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. 

Poniesienie ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy. 

r e k l a m a

W ramach „Czystego powietrza” przewiduje się dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych wraz z limitami jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac znajduje się w tabeli 1. W załączniku nr 1 do programu „Czyste Powietrze” znajdują się „Wymagania techniczne” dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane (patrz ramka kolejnej stronie artykułu).


Warunek: wymiana źródła ciepła

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Ogród warzywny przy domu

Ogród warzywny przy domu

Płacisz tylko

15,20 zł

Cena regularna 19,00 zł

SPRAWDŹ
Jeśli w istniejącym budynku znajduje się piec kopciuch lub każdy, który nie spełnia nowych wymagań, osoba, która chce skorzystać ze wsparcia, musi koniecznie zaplanować wymianę pieca, by móc otrzymać wsparcie na inne przewidziane w programie elementy. Na przykład kocioł na paliwo stałe spełnia wymagania, jeśli ma co najmniej 5. klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej, kocioł gazowy lub olejowy kondensacyjny – jeśli jest określony symbolem 5 gwiazdek (wg Dyrektywy Rady 92/42/EWG z 21 maja 1992 r. Należy wziąć pod uwagę, iż w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy wymieniane źródło ciepła będzie trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem tego jest imienny dokument zezłomowania lub karta przekazania odpadu.

Jeśli w domu znajduje się już nowy piec lub inne nowe źródło ciepła, np. fotowoltaika, można od razu wnioskować, np. o docieplenie budynku lub wymianę okien i drzwi. Jeśli jednak wnioskodawca ma już zainstalowane jedno lub dwa źródła ciepła spełniające wymagania techniczne określone w programie, a uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy nastąpiło po 15 grudnia 2002 r., może ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki jedynie na mikroinstalację fotowoltaiczną i/lub na kolektory słoneczne. 

Gdy budynek jest nowo budowany oraz planuje się zakup i montaż jednego lub dwóch źródeł ciepła wraz z przyłączami spełniającego wymagania techniczne określone w programie, można ubiegać się również o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Gdy jednak nowo budowany dom ma już zamontowane źródła ciepła i nie został jeszcze oddany do użytkowania, można ubiegać się o dofinansowanie jedynie fotowoltaiki i solarów. Fotowoltaika i solary mogą być jednak finansowane wyłącznie z pożyczki. Nie przysługuje na nie dotacja. Warto także zwrócić uwagę, iż w przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
Uwaga: warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1 lipca 2019 r. – wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu. Natomiast w dopiero budowanych domach część kosztów może być dofinansowana pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. Chodzi tutaj o węzeł cieplny, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na paliwo stałe oraz materiały budowlane wchodzące w skład ogrzewania elektrycznego i przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej i elektroenergetycznej. 
Trzeba być świadomym, iż gdy w budynku, w którym jest realizowany program „Czyste powietrze” prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie firmy. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest faktycznie ponoszony przez beneficjenta, który nie ma możliwości prawnej odliczenia tego podatku. 

Dotacja, pożyczka i ulga – jak to działa?

Dzięki wprowadzonej uldze termomodernizacyjnej wsparcie w ramach „Czystego powietrza” odbywa się dwutorowo. Aczkolwiek podzielono tutaj beneficjentów na dwie grupy (patrz tab. 2 i 3). Do pierwszej należą osoby, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (tab. 2), czyli np. rolnicy, oraz osoby, które chcą korzystać z dofinansowania na nowo budowane budynki. Ta grupa wnioskujących może korzystać tylko z dotacji i resztę kosztów uzupełniać pożyczką, ale nie przysługuje jej ulga termomodernizacyjna.Mogą one liczyć na dotacje minimum do 30% i maksymalnie do 90%. 


Do drugiej grupy (tab. 3) należą pozostali, tzn. osoby rozliczające podatek od osób fizycznych, np. pracujący zawodowo, prowadzący firmy, emeryci, którzy chcą zmodernizować istniejący już budynek. Będą oni mogli, oprócz dotacji (min. do 15%, maks. do 90%) i pożyczki, rozliczając się indywidualnie lub z małżonkiem, skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej


W obu grupach intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Dochody liczy się tak samo, jak do programu 500 plus. 

Niezależnie, czy wnioskujący może rozliczać ulgę, czy nie, może ubiegać się albo wyłącznie o dotację, albo wyłącznie o pożyczkę, albo o dotację i pożyczkę. Przy czym dla wnioskodawców rozliczających PIT, których średni miesięczny dochód na osobę przekracza 1600 zł na osobę, wysokość dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez niego lub/i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania. Pod uwagę brany jest rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Co ważne, rodziny, w których roczny dochód nie przekracza 125,5 tys. zł, mogą skorzystać zarówno z dopłaty, jak i ulgi termomodernizacyjnej w podatkuMaksymalny poziom dotacji jest iloczynem górnej dopuszczonej wartości kosztów kwalifikowanych, czyli 53 tys. zł, i intensywności dofinansowania, tyle też wynosi górny próg, od którego można starać się o ulgę w podatku.

Pożyczka może być udzielana na maksymalnie 180 miesięcy. Okres finansowania liczony jest od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Jej oprocentowanie jest zmienne i wynosi: WIBOR 12 M plus 70 punktów bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Wysokość oprocentowania ustala się w cyklu rocznym. Można tutaj liczyć na 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Karencja jest liczona od wypłaty ostatniej transzy pożyczki do spłaty pierwszej raty kapitałowej. Wlicza się ją w okres spłaty pożyczki. 

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Dochód z gospodarstwa – jak go liczyć?

Jak wskazuje załącznik nr 2 do regulaminu naboru wniosków, w przypadku rolników dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego wylicza się, mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych) oraz stawki przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w danym roku. Dochód ten jest ogłaszany corocznie przez GUS. Do czasu ogłoszenia dochodu z 2018 r. zastosowanie ma dochód z 2017 r., który wynosi 3399 zł za hektar przeliczeniowy. W przypadku gdy osoby tworzące gospodarstwo domowe uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, sumuje się je. 

Według wspomnianego regulaminu naboru wniosków, do powierzchni gospodarstwa wlicza się także grunty oddane w dzierżawę, z wyjątkiem ziemi oddanej w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (czyli za rentę lub emeryturę rolniczą) lub w celu uzyskania renty strukturalnej z Unii Europejskiej. W przypadku gdy rolnik dzierżawi gospodarstwo, które zostało oddane w dzierżawę za rentę lub emeryturę z KRUS, czynsz z tytułu dzierżawy pomniejsza dochód uzyskany z gospodarstwa. Dotyczy to także sytuacji, w której rolnik dzierżawi ziemię od KOWR. 

Takie podejście nie jest korzystne dla rolników, którzy oddali ziemię w dzierżawę na podstawie zwykłej umowy, czyli innej niż wymienione powyżej. Dochód z tej ziemi jest bowiem liczony wtedy zarówno temu, który ją użytkuje, czyli dzierżawcy, jak i wydzierżawiającemu. 

Przykłady dotyczące wyliczenia dochodu oraz wysokości dotacji dla rodziny rolniczej oraz rozliczającej PIT zamieszczamy na końcu artykułu (patrz przykład 1. i przykład 2.).

Od wniosku do wypłaty

Zanim złoży się wniosek o wsparcie, należy wykonać audyt energetyczny lub przedstawić uproszczoną analizę energetyczną zweryfikowaną przez przedstawiciela WFOŚiGW. Jest to konieczne do oceny potrzeb budynku. Wniosek można złożyć elektronicznie oraz na papierze. Zaletą formy elektronicznej jest m.in. to, że aplikacja internetowa udostępnia automatycznie wyliczenia niezbędne do wykonania uproszczonej analizy energetycznej. Jest to nic innego jak ocena stanu technicznego oraz wyliczenia kosztów modernizacji. 

Aplikacja prowadzi krok po kroku przez poszczególne pola wniosku. Jeśli będą błędy, nie pozwoli przejść dalej. Gotowy formularz wniosku umieszcza się w skrzynce podawczej. Wydrukowaną wersję formularza należy podpisać i wraz z wypełnionymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do funduszu. Wszelkie informacje na temat złożonego formularza będą dostępne po zalogowaniu się do portalu.

Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości, przedstawiciele funduszu ochrony środowiska lub podmioty zewnętrzne mogą dokonać kontroli przedsięwzięcia. Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia inwestycji. W tym czasie nie można zmienić przeznaczenia budynku na inny, zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych z „Czystego powietrza”, a także zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków technicznych tego programu.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody