Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

150 tys. zł dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z Zielonej energii w gospodarstwie

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
150 tys. zł dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z Zielonej energii w gospodarstwie
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 08.12.2022r.

Jeszcze w tym roku ARiMR uruchomi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zieloną energię w gospodarstwach rolnych. Będzie to wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” obszaru f, i – co ważne – jego wysokość nie łączy się z innym rodzajami pomocy z tego działania.

Ile maksymalnie może otrzymać rolnik ubiegający się o dotację?

Niezależnie od tego, czy rolnik wnioskował o pomoc na maszyny, nawadnianie, czy rozwój produkcji zwierzęcej i jakie dofinansowanie otrzymał, będzie mógł ubiegać się o maksymalną pomoc, która w obszarze f wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak o inne rodzaje pomocy z „Modernizacji gospodarstw”, mogą się o nie ubiegać rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej od 13 tys. euro do 200 tys. euro. Dofinansowanie w przypadku młodych rolników wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałych – 50% i nie mniej niż 30%. Z występowania o pomoc wyłączone są gospodarstwa o powierzchni powyżej 300 ha oraz producenci drobiu, chyba że jest to chów ekologiczny.

r e k l a m a

Czym jest grunt rolny zabudowany?

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty objęte zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w szczególności:

 • zajęte pod budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy;
 • zajęte pod budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;
 • zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, w szczególności: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, place składowe, place postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów itp., jeżeli tworzą z gruntami rolnymi i budynkami, o których mowa w podpunkcie pierwszym i drugim, zorganizowaną całość gospodarczą;
 • położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa powyżej lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki.

Gdy w granicach istniejącej działki siedliskowej znajdują się tylko budynki i urządzenia, o których mowa w podpunkcie trzecim, to grunty zajęte pod te budynki i urządzenia zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z projektu zagospodarowania działki lub terenu wynika, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą z innymi projektowanymi budynkami przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objętymi ważnym pozwoleniem na budowę.

r e k l a m a

Na co rolnik musi przeznaczyć te środki?

„Zielona energia w gospodarstwie” przewiduje dofinansowanie kosztów:

 • zakupu nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, z tym że koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;

 • zakupu nowych pomp ciepła, o ile będą one związane z instalacją fotowoltaiczną,

 • zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;

 • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji powyższych urządzeń,

 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwie;

 • opłat za patenty lub licencje.

Urządzenia fotowoltaiczne mogą być montowanie wyłącznie na gruntach rolnych zabudowanych (patrz ramka), w tym z użyciem konstrukcji wsporczych. Ale nie mogą być montowane na budynkach, których pokrycie dachowe zawiera azbest. Ponadto inwestycje w zieloną energię mają służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych rolnika w zakresie energii. Natomiast zdolności produkcyjne tych urządzeń nie powinny przekroczyć ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym łącznie z gospodarstwie domowym. Rolnik będzie mógł wyprodukowaną energię wykorzystywać zarówno na potrzeby gospodarstwa rolnego, jak i domowego.

Niezbędne dokumanty, czyli co jest potrzebne, by ubiegać się o środki

Od rolnika będzie wymagać się złożenia następujących załączników do wniosku:

 • dokumentów, które będą charakteryzowały gospodarstwo rolne po kątem obecności materiałów azbestowych,

 • kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego, w sytuacji, kiedy takie szkolenie rolnik odbył przez dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

 • kopii faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

 • projektu urządzeń (projekt elektryczny) do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub projektu pomp ciepła opracowanego przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów (o którym mowa w art. 158 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Taki projekt powinien zawierać plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz informacje o zużyciu energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji. W projekcie powinny znaleźć się także informacje na temat parametrów technicznych oraz doboru mocy modułów fotowoltaicznych, a także magazynu energii lub pompy ciepła. W tym dokumencie musi też być uwzględniony schemat takich instalacji.

Wnioski mają być rozpatrywane w terminie 4 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków. Pomoc zostanie przyznana, jeżeli inwestycja będzie realizowana bez podziału na etapy.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Grunt rolny zabudowany

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty objęte zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w szczególności:

zajęte pod budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy;

zajęte pod budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;

zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, w szczególności: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, place składowe, place postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów itp., jeżeli tworzą z gruntami rolnymi i budynkami, o których mowa w podpunkcie pierwszym i drugim, zorganizowaną całość gospodarczą;

położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa powyżej lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki.

Gdy w granicach istniejącej działki siedliskowej znajdują się tylko budynki i urządzenia, o których mowa w podpunkcie trzecim, to grunty zajęte pod te budynki i urządzenia zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z projektu zagospodarowania działki lub terenu wynika, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą z innymi projektowanymi budynkami przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objętymi ważnym pozwoleniem na budowę.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a