Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Co komornik może zająć w gospodarstwie, a co jest wyłączone z egzekucji?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Co komornik może zająć w gospodarstwie, a co jest wyłączone z egzekucji?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 21.09.2022r.

Niektórzy rolnicy ze względu na złą koniunktorę rynkową mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Niestety często w takich sytuacjach w gospodatrstwie pojawia się komornik. Co z gospodarstwa może zająć, a co jest wyłączone z egzekucji? Czy komornik może zająć pieniądze z konta rolnika?

– Mam kłopoty z komornikiem, który zajął niektóre składniki mojego gospodarstwa rolnego i wynagrodzenie za mleko. Co może być wyłączone z prowadzonej egzekucji? – pyta się jeden z rolników i Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

r e k l a m a

Jakie elementy gospodarstwa rolnego są wyłączone z ezgekucji komorniczej?

Artykuł 8291 Kodeks postępowania cywilnego określa, że jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają m.in.:

  • stado podstawowe bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych oraz innych gatunków – stanowiące podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

  • zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa;

  • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym;

  • silosy na zboża i pasze;

  • zapasy paliwa i części zamienne,

  • materiał siewny, zboże i inne ziemio­płody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika;

  • zapasy opału na okres 6 miesięcy;

  • nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy;

  • zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych.

Komornik musi uzyskać opinię izby rolniczej na temat możliwości zajęci nadwyżki inwentarza czy innych przedmiotów

Według art. 8292 k.p.c., niezależnie od wyłączeń określonych w art.  8291, egzekucji nie podlegają nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz inne przedmioty, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

Komornik w terminie 3 dni od dokonania zajęcia występuje do izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika z wnios­kiem o wydanie w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wniosku opinii. Do czasu wydania opinii komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów, o których mowa w art. 8291 k.p.c.

Natomiast art. 8293 k.p.c. określa, że zajęte zwierzęta hodowlane w rozumieniu ustawy z 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 36) wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogą być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo, w którym istnieją warunki do ich dalszej hodowli.

r e k l a m a

Sąd może określić jaką część pieniędzy z konta zajętego przez komornika może pobierać rolnik

Dla rolników, którzy potrzebują pieniędzy na zakup środków produkcji istotny może być art. 8211 k.p.c. Wskazuje on, że jeżeli egzekucję skierowano do rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub innych praw majątkowych, z którymi związane jest prawo dłużnika do świadczeń okresowych, sąd na wniosek dłużnika może określić kwotę, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb. Na postanowienie sądu określające kwotę, którą dłużnik może pobierać w celu zaspokajania bieżących potrzeb, wierzycielowi służy zażalenie.

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a