Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy dieta radnego jest wliczana do dochodu przy świadczeniach rodzinnych?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy dieta radnego jest wliczana do dochodu przy świadczeniach rodzinnych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 20.11.2022r.

Od niedawna jestem radnym gminnym. Zostałem wybrany w wyborach uzupełniających po śmierci mojego poprzednika. Z tytułu uczestniczenia w pracach rady gminy dostaję dietę w wysokości 1342 zł miesięcznie. Czy ta kwota wlicza się do dochodu przy świadczeniach rodzinnych? W ośrodku pomocy społecznej stwierdzili, że tak. Słyszałem kiedyś, że takie dochody nie są brane pod uwagę. Czy w tym przypadku nie powinny być uwzględniane tylko dochody z mojego gospodarstwa rolnego?

Czy dieta z tytułu zasiadania w radzie miejskiej lub gminy wlicza się do dochodu rolnika?

Informacja udzielona Panu w ośrodku pomocy społecznej jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Według art. 3 pkt  1 ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy ustalaniu dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczeń, uwzględnia się przede wszystkim:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Doliczeniu do dochodu podlegają również inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in. kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

r e k l a m a

Zwolnienie diety z podatku. Czy jest możliwe?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt  17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od tego podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Jak oblicza się dochód z gospodarstwa?

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.  18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te się sumuje. Tak więc prawidłowe jest doliczenie do dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego także kwoty pobieranej przez Pana diety.

Alicja Moroz
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a