Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy domownik będzie podlegać pod KRUS, jeśli rolnik wydzierżawi gospodarstwo?

Czy domownik będzie podlegać pod KRUS, jeśli rolnik wydzierżawi gospodarstwo?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 26.09.2022r.

Czy osoba objęta ubezpieczeniem społecznym rolników jako domownik dalej będzie mogła podlegać ubezpieczeniu w KRUS, jeśli główny właściciel gospodarstwa w całości je wydzierżawi?  

– Jestem ubezpieczony w gospodarstwie siostry jako domownik. Siostra planuje wydzierżawić sąsiadowi całe gospodarstwo. Czy będę mógł dalej podlegać ubezpieczeniu w KRUS? – chciałbym wiedzieć jeden z Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego". 

r e k l a m a

Kto podlega pod ubezpieczenie społeczne rolników

Jeżeli siostra wydzierżawi całe gospodarstwo osobie obcej, straci Pan tytuł do podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Zgodnie z art. 7 i 16 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu temu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także jego domownik, jeśli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Na takich samych zasadach jak rolnik podlega ubezpieczeniu jego małżonek.

Za kogo uznaje się domownika, który może być ubezpieczony w KRUS?

W myśl art. 6 pkt 2 wymienionej ustawy pod pojęciem domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Ustawa nie definiuje „osoby bliskiej rolnikowi”. Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt: I UK 154/17) stwierdził, że za osoby bliskie rolnikowi można uznać przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione), wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczona osoba pozostająca w konkubinacie z rolnikiem, a także inna osoba (np. macocha, pasierb czy dziecko przyjęte na wychowanie, także nieformalnie), która z powodu osobistych relacji łączących ją z rolnikiem (podobnych do tych, jakie łączą rodziców i dzieci, rodzeństwo) wykonuje nieodpłatną pracę w gospodarstwie rolnym.

r e k l a m a

Jak domownik może pozostać w KRUS?

Nie będąc osobą bliską dzierżawcy, nie może Pan podlegać ubezpieczeniu jako domownik rolnika. Pozostanie w KRUS będzie możliwe tylko wówczas, jeśli siostra wydzierżawi część ziemi Panu. W takim przypadku będzie Pan jednak ubezpieczony jako rolnik – z mocy ustawy lub na wniosek, w razie gdy powierzchnia wydzierżawionego będzie mniejsza niż 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych.

Alicja Moroz
Fot. Katarzyna Sierszeńska/top agrar Polska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a