Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy geodeta może ustalić granice między działkami pod nieobecność właściciela gruntu?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy geodeta może ustalić granice między działkami pod nieobecność właściciela gruntu?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 15.11.2022r.

Na naszym terenie jest prowadzona modernizacja gruntów. Wyznaczony został dzień wykonania pomiarów geodezyjnych działki mojej i sąsiada, ale byłem chory i nie mogłem być przy tym obecny. Mimo tego pomiary zostały przeprowadzone i, jak się dowiedziałem, granica działek została przesunięta na moją niekorzyść. Czy geodeci mieli prawo tak postąpić?

Jak przeprowadza się pomiary diagnostyczne?

Szczegółowe zasady zakładania lub modernizacji ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z jego przepisami źródłami danych wykorzystywanych przy zakładaniu albo modernizacji ewidencji są:

  • materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

  • wyniki pomiarów geodezyjnych lub oględzin,

  • dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach,

  • dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne.

r e k l a m a

Dlaczego wykonywane są pomiary diagnostyczne?

Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się przede wszystkim na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej na potrzeby:

  • postępowania rozgraniczeniowego,

  • postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów,

  • postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,

  • postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawo­mocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,

  • podziału nieruchomości,

  • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Bierze się również pod uwagę inne materiały dotyczące przebiegu granic. Dopiero gdy brak jest dokumentacji lub tych materiałów albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z odpowiednią dokładnością, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. I wtedy zachodzi potrzeba zawiadomienia właścicieli działek o mających nastąpić pracach.

Czy pomiary geodezyjne są poprzedzane zawiadomieniem?

W myśl § 32 rozporządzenia, zawiadomienie takie wysyła wykonawca prac geodezyjnych, wskazując w nim m.in. dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności oraz oznaczenia działek ewidencyjnych, których czynności będą dotyczyć. Powinno być ono doręczone za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych osób nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa wstrzymuje się je do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełno­mocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Jeżeli zatem nie usprawiedliwił Pan swojej nieobecności spowodowanej chorobą przed wyznaczonym dniem, prace geodezyjne mogły być przeprowadzone.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a