Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy grunty nabyte przez męża są też własnością żony?

Czy grunty nabyte przez męża są też własnością żony?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 06.08.2018r.

Mąż niedawno przeprowadził przez sąd uwłaszczenie ziemi, którą miał po dziadkach. Nie posiadali na nią aktu własności, bo była kupiona od sąsiada na umowę pisemną, a nie notarialną. Czy ta ziemia należy także do mnie, czy stanowi wyłącznie majątek męża? Tylko on jest wpisany do księgi wieczystej.

W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej nabyte grunty są wspólne

r e k l a m a

Jeżeli nieruchomość rolna została przez męża nabyta na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i w dniu wejścia w życie tej ustawy (co nastąpiło 4 listopada 1971 r.) pozostawali Państwo we wspólności majątkowej małżeńskiej, to nieruchomość ta wchodzi w skład majątku wspólnego. Jest więc także własnością Pani.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw rolnych i znajdujące się w dniu wejścia w życie ustawy w samoistnym posiadaniu rolników stają się z mocy samego prawa własnością tych rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie zawartej bez przewidzianej prawem formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności albo umowy o dział spadku.

r e k l a m a

Kwestia tego, czy te nieruchomości wchodzą do majątku wspólnego, została jednoznacznie rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego. M.in. w postanowieniu z 21 kwietnia 2004 r. sygn. akt: III CK 475/02 SN stwierdził, że nabycie własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 ww. ustawy, ma charakter nabycia pierwotnego.

Co stanowi wspólny majątek w małżeństwie?

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w brzmieniu obowiązującym na dzień 4 listopada 1971 r., a w szczególności jego art. 31, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska obejmująca ich dorobek, chyba że ustrój ten zostanie umownie wyłączony przez zainteresowane strony. Wspólny majątek małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Dorobek w rozumieniu art. 31 k.r.o. obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli tylko nie stanowią one odrębnego majątku jednego z małżonków z mocy przepisu art. 33 k.r.o.

W myśl tych zasad każda nieruchomość rolna nabyta na podstawie przepisów Ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych powinna być zaliczona do majątku wspólnego małżonków, gdy w dniu 4 listopada 1971 r. istniała między nimi wspólność ustawowa.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a