Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy kupując ziemie rolną od innego rolnika, trzeba płacić składki na spółkę wodną?

Czy kupując ziemie rolną od innego rolnika, trzeba płacić składki na spółkę wodną?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 25.09.2022r.

Jeden z rolników i Czytelników Tygodnika Poradnika Rolniczego kupił niedawno grunty orne od innego gospodarza. Niespodziewanie otrzymał od spółki wodnej wezwanie do opłacenia składki. Rolnik jest zdziwiony, ponieważ nigdy nie przystępował do takiej instytucji. Czy zatem musi zapłacić składkę do spółki wodnej?

– Niedawno kupiłem grunty rolne od rolnika z sąsiedniej gminy przylegające do mojego pola. Spółka wodna z tej gminy przysłała mi wezwanie do zapłaty składek członkowskich. Nie rozumiem, jakim prawem to robi. Do żadnej spółki nigdy nie przystępowałem. Czy faktycznie muszę płacić te składki? – dopytuje się jeden z Czytelników TPR. 

r e k l a m a

Kiedy spółka wodna może domagać się od rolnika opłacenia składek?

Spółka ma prawo domagać się od Pana zapłaty składek, jeżeli poprzedni właściciel gruntów był jej członkiem. Artykuł 447 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r. przewiduje bowiem, że następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki. Zatem każdorazowy nabywca nieruchomości, której właściciel był członkiem spółki wodnej, lub każdorazowy spadkobierca członka spółki z mocy samego prawa stają się podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia obciążeń swego poprzednika, jak również uprawnionymi do czerpania korzyści, w tym stają się członkami spółki wodnej.

Zgodnie z art. 452 wymienionej wyżej ustawy, członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z działalnością tej spółki.

Jak wystąpić ze spółki wodnej? 

Nie musi Pan jednak pozostawać członkiem spółki i może Pan z niej wystąpić. W myśl art.  441 ust. 1 Prawa wodnego, spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

Z treści tego przepisu wyraźnie wynika, że członkostwo w spółce wodnej jest dobrowolne. Dobrowolność członkostwa oznacza zarówno swobodę przystąpienia do zrzeszenia, jak i wystąpienia z niego. Członkostwo w spółce wodnej zależy wyłącznie od woli zainteresowanego. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt: II SA/Wr 293/18), dobro­wolność członkostwa w spółce oznacza możliwość wystąpienia z niej ze skutkiem natychmiastowym.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 17 listopada 2021 r. (sygn. akt: II SA/Rz 1122/21) stwierdził, że art. 441 ust. 1 Prawa wodnego gwarantuje bezwarunkowo możliwość wystąpienia ze spółki, gdyż ustawa nie przewiduje żadnych przypadków, w których członkostwo w spółce byłoby przymusowe (nawet w przypadku następstwa prawnego członkostwa). Wchodząc w prawa swego poprzednika, członka spółki, jego następca posiada zatem prawo wystąpienia ze spółki, korzystając z zasady swobody wystąpienia ze zrzeszenia.

Warunki rezygnacji z członkostwa w spółce powinien określać jej statut. Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt: III CZP 46/10), statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało z mocy prawa, tj. w wyniku następstwa prawnego. Orzeczenie to zapadło wprawdzie na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy Prawo wodne – z 18 lipca 2001 r., ale jest nadal aktualne, gdyż przepisy dotyczące członkostwa w spółce wodnej w nowej ustawie są identyczne.

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a