Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy mieszkanie odziedziczone po ciotce to także własność współmałżonka?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy mieszkanie odziedziczone po ciotce to także własność współmałżonka?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 23.09.2022r.

Prowadzę z mężem gospodarstwo rolne i otrzymałam w spadku po mojej cioci mieszkanie w mieście. Czy lokal ten należy także do męża, skoro ciocia tylko mnie wskazała w testamencie? Mam zamiar oddać ten lokal w najem długo­terminowy. Znajomi przekonują mnie, że mogę zawrzeć umowę najmu okazjonalnego. Co to jest za rodzaj umowy? Chciałabym w przyszłości przekazać córce to mieszkanie w darowiźnie. Czy będzie to możliwe?

Czy spadek wliczany jest w majątek wspólny małżeństwa?

Artykuł 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Zatem nabyte w spadku mieszkanie jest wyłącznie Pani własnością. Natomiast jeżeli odda Pani w najem mieszkanie, to dochody, czyli czynsz, będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje bowiem, że pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego.

Oczywiście w przyszłości może Pani przekazać w darowiźnie mieszkanie córce.

Czym jest najem okazjonalny?

r e k l a m a

Najem okazjonalny jest uregulowany w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Według jej art. 19a, umowa najmu lokalu mieszkalnego jest najmem okazjonalnym, jeśli właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, a umowa została zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego w terminie wskazanym w żądaniu,

  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu – wynajmujący może zażądać, aby jego podpis był poświadczony notarialnie.

Ustawa określa, że zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Należy także pamiętać, że w świetle art. 19b omawianej ustawy właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Od umowy najmu właściciel płaci podatek zryczałtowany 8,5% od czynszu w każdym miesiącu na rachunek urzędu skarbowego (o ile czynsz jest miesięczny).

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. K. Janisławski

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a