Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy można odzyskać gospodarstwo po rodzicach, które przejęło państwo?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy można odzyskać gospodarstwo po rodzicach, które przejęło państwo?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 03.08.2022r.

Rodzice przekazali w 1984 r. nieodpłatnie gospodarstwo państwu w zamian za rentę inwalidzką. Byłam wtedy jeszcze niepełnoletnia, a brat pracował poza rolnictwem. Rodzice nie żyją od wielu lat. Czy możemy odzyskać gospodarstwo albo otrzymać odszkodowania?

Kiedy może dojść do zwrotu przejętego przez państwo gospodarstwa?

Zwrot gospodarstwa albo otrzymanie odszkodowania mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby decyzja naczelnika gminy o przejęciu na własność państwa gospodarstwa została uznana za nieważną.

r e k l a m a

Kiedy decyzja o przejęciu gospodarstwa może zostać uznana za nieważną?

Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności jest minister rolnictwa. Od decyzji ministra przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli jednak decyzja o przejęciu gospodarstwa była zgodna z obowiązującymi przepisami, nie ma szans na stwierdzenie jej nieważności.

r e k l a m a

Przekazania gospodarstwa jednym z warunków nabycia prawa do emerytury lub renty

Przekazanie gospodarstwa przez Pani rodziców nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, uchylonej przez obecnie obowiązującą ustawę z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jednym z warunków nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej – w myśl pierwszej z wymienionych ustaw – było przekazanie gospodarstwa następcy lub państwu.

Artykuł 48 tejże ustawy przewidywał, że następcą rolnika mogła być osoba, która:

 • miała pełną zdolność do czynności prawnych, czyli była pełno­letnia,

  Ten produkt może Ciebie zainteresować

  Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

  Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

  Płacisz tylko

  477,00 zł SPRAWDŹ
 • nie przekroczyła 55 lat,

 • nie była inwalidą I lub II grupy albo inwalidą III grupy całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym i pracowała w przekazywanym gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia co najmniej od 5 lat.

W myśl natomiast art. 52 ustawy, państwo przejmowało gospodarstwo rolne na wniosek rolnika, który nie miał następcy spełniającego warunki przewidziane w ustawie lub następca odmówił przejęcia gospodarstwa i nie mógł lub nie chciał przekazać go innej osobie.

Z tego, co Pani pisze, wynika, że rodzice nie mieli następców spełniających podane wyżej warunki. Mogli więc przekazać gospodarstwo tylko państwu. Wszystko wskazuje zatem na to, że decyzja o przejęciu gospodarstwa na włas­ność państwa była zgodna z obowiązującym wówczas prawem.

Aneta Suchoń

fot. I. Oleszczyński

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a