Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy można otrzymać dotacje na zalesienie po zmarłym dziadku?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy można otrzymać dotacje na zalesienie po zmarłym dziadku?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.08.2022r.

Dwa miesiące temu zmarł mój dziadek, który prowadził gospodarstwo rolne, ale część gruntów rolnych objęta była unijnym programem na zalesianie. Dziadek złożył wniosek w 2020 roku i otrzymał dotację. Czy jako spadkobierca testamentowy mogę kontynuować działania związane z zalesianiem i otrzymać wsparcie z tym związane?

Czy spadkobiercy rolnika przysługuje wsparcie finansowe, które miał otrzymać spadkodawca?

Kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wnios­ku o przyznanie wsparcia na zalesienie, wsparcia na zadrzewienie, pierwszej premii pielęgnacyjnej lub pierwszej premii zalesieniowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie odpowiednio tych wsparć, spadkobierca rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w tej sprawie na miejsce zmarłego rolnika, jeżeli nabył w wyniku dziedziczenia własność gruntów objętych tym wnioskiem.

r e k l a m a

Czy spadkobierca automatycznie wchodzi w miejsce spadkodawcy, czy musi dopełnić jakieś formalności?

Rozporządzenie wskazuje, że spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie wsparcia na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Termin ten nie podlega przywróceniu. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Do wniosku dołącza natomiast odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo oświadczenie o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Powinno ono zawierać dane osobowe i numer identyfikacyjny. W przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, rolnik składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. Spadkobierca może też załączyć zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

r e k l a m a

Co w sytuacji, gdy spadkobierców jest więcej?

Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadko­bierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie wsparcia dołącza oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają na to zgodę.

Aby szczegółowo wyjaśnić kwestie związane z kontynuacją zobowiązań, najlepiej skontaktować się z biurem powiatowym ARiRM.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a