Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy na gruntach rolnych można prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy na gruntach rolnych można prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 12.01.2022r.

Prowadzę gospodarstwo rolne i mam zamiar rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma to być firma transportowa. W tym celu będę wykorzystywał niewielką część gruntów rolnych. Słyszałem, że wchodzą nowe regulacje prawne dotyczące korzystania z gruntów rolnych na cele pozarolniczej działalności gospodarczej. Na czym ma to polegać?

Kiedy i jaki organ należy powiadomić o zamiera prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej?

Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Według nowelizacji, osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż rolnicza, powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy i składa stosowny wniosek. Należy to zrobić w terminie 30 dni przed dniem planowanego podjęcia działalności.

W powiadomieniu wskazuje się dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową. Do powiadomienia dołącza się plan budynków i urządzeń, które składają się na zabudowę ze wskazaniem:

  • budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza,
  • całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej,
  • powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza.

Jeżeli te wymogi nie zostaną spełnione, uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy.

Pod pojęciem zabudowy zagrodowej rozumie się budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

r e k l a m a

Kiedy nie ponosi się opłaty za wyłączenie gruntów?

Warto podkreślić, że według art. 12b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zmienionej ustawą z 17 listopada 2021 r., obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów nie powstaje, jeżeli:

  • wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni tego gruntu pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha,
  • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Jaka grozi kara za niezgłoszenie działalności do właściwego starosty?

Nowelizacja zawiera dodany art. 29a, według którego kto w zabudowie zagrodowej podejmuje działalność inną niż działalność rolnicza, nie powiadamiając właściwego starosty, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 do 30 tys. zł. Karę pieniężną wymierza w drodze decyzji starosta. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu powiatu.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a