Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy producent rolny może być prosumentem?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy producent rolny może być prosumentem?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 30.09.2022r.

Czy producenci rolni wytwarzający energię z paneli fotowoltaicznych również na potrzeby gospodarstwa rolnego mogą być prosumentami?

Kim jest prosument energii odnawialnej?

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w art. 2 pkt 27a określa, że pod pojęciem prosumenta energii odnawialnej należy rozumieć odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Obecnie prosumentem może być także rolnik.

r e k l a m a

Jakie obowiązki ciążą na prosumencie?

Według ustawy prosument energii odnawialnej jest obowiązany m.in. do:

  • dysponowania tytułem prawnym do instalacji odnawialnego źródła energii,

  • dysponowania tytułem prawnym do nieruchomości lub obiektu budowlanego, na którym została zlokalizowana instalacja odnawialnego źródła energii,

  • wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach o ochronie przeciwpożarowej, przepisach sanitarnych lub przepisach o ochronie środowiska (art. 4a ust. 7 ustawy).

Należy podkreślić, że od kwietnia bieżącego roku zmienił się system rozliczeń. Do tego czasu prosument m.in. korzystał z systemu opustów, nie ponosił kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej, miał możliwość rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat i miał naliczaną nadwyżkę energii przez 12 miesięcy.

Zmiany w systemie rozliczeń. Co się zmieniło po 1 kwietnia?

Rolnik, którzy zdążył złożyć wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do końca marca, mógł pozostać w starym systemie albo dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu do nowego systemu net-billingu. Od 1 kwietnia nowi prosumenci mają rozliczane wartościowo nadwyżki energii, ponoszą koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, mogą rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy oraz są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. arch. red./M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a