Advertisement

Partners

Czy sprzedaż energii i biogazu z mikroinstalacji to działalność gospodarcza?

Czy sprzedaż energii i biogazu z mikroinstalacji to działalność gospodarcza?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Published date 02.03.2022r.

Myślę o wybudowaniu biogazowni w gospodarstwie. Czy po jej wybudowaniu będę musiał rejestrować pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli będę miał nadwyżki energii na sprzedaż?

Advertisement

Kiedy możliwa jest sprzedaż wytworzonej energii?

Artykuł 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że wytwórca biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. m3 lub wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji będący osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów może sprzedać wytworzoną w niej energię elektryczną lub ciepło wytworzone z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz biogaz rolniczy wytworzony w mikroinstalacji.

Czy wytwarzanie energii, ciepła lub biogazu jest działalnością wytwórczą w rolnictwie?

W rozumieniu Prawa przedsiębiorców wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego w mikroinstalacjach stanowi działalność wytwórczą w rolnictwie. Z kolei według jej art. 6 przepisów tejże ustawy nie stosuje się do m.in. działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Zatem rolnik chcący sprzedawać energię lub biogaz z mikroinstalacji nie ma obowiązku np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Według art. 20 wyżej wymienionej ustawy, wytwórca producent rolny nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej pisemnie informuje operatora systemu dystrybucyjnego o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz maksymalnej rocznej wydajności.

Aneta Suchoń
fot. Pixabay

Advertisement

Advertisement

Advertisement