Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy trzeba wyłączyć grunty z produkcji rolniczej przy prowadzeniu firmy w gospodarstwie?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy trzeba wyłączyć grunty z produkcji rolniczej przy prowadzeniu firmy w gospodarstwie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 13.07.2022r.

Czy prowadząc firmę niezwiązaną z rolnictwem w jednym budynku na obszarze gospodarstwa rolnego, muszę wyłączyć grunty z produkcji rolniczej?

Kiedy rolnik nie ma obowiązku uiszczenia opłąt za wyłącznie gruntów rolnych z produkcji?

Według art. 12b znowelizowanej ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji nie powstaje, jeżeli:

  • wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha,

  • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

r e k l a m a

Czy o zamiarza prowadzenia innej dzialałności niż rolnicza rolnik musi powiadomić jakiś organ?

Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, powiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy zagrodowej o zamiarze wykonywania tej działalności oraz jednocześnie składa do tego starosty wniosek w terminie 30 dni przed dniem planowanego podjęcia tej działalności. W powiadomieniu wskazuje się dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową. Do powiadomienia dołącza się plan budynków i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym ze wskazaniem:

  • budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza,

  • całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej,

  • powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza.

Jeżeli zobowiązanie, o którym mowa powyżej, nie jest wykonywane, uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy.

Co to jest zabudowa zagrodowa?

Pod pojęciem zabudowy zagrodowej rozumie się budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Jednak jak wskazuje art. 29a wymienionej wyżej ustawy, kto w zabudowie zagrodowej podejmuje działalność inną niż działalność rolnicza, nie powiadamiając właściwego starosty zgodnie z art. 12b, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł. Karę pieniężną wymierza w drodze decyzji starosta. Pieniądze te stanowią dochód budżetu powiatu.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a